تأثیر مکمل غذایی پودر فلفل قرمز تند (Capsicum annuum) بر شاخص‌های رشد، میزان بقاء، فراسنجه‌های خونی و برخی از پاسخ‌های ایمنی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی تأثیر خوراکی پودر فلفل قرمز تند بر برخی پارامترهای رشد، بقاء فراسنجه‌های خونی و پاسخ‌های سیستم ایمنی ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان، تعداد 240 عدد بچه ماهی (میانگین وزن 33/0±69/15 گرم) در 12 مخزن (هر مخزن 20 عدد ماهی) بصورت تصادفی تقسیم شد و به مدت 45 روز با مقادیر 0، 1، 3 و 5 درصد پودر فلفل قرمز تند (Capsicum annuum) در غذا (هر کدام با 3 تکرار) مورد تغذیه قرار گرفتند. نتایج شاخص‌های رشد نشان داد؛ بالاترین مقدار افزایش وزن بدن و نرخ رشد ویژه در تیمار 5 درصد نسبت به سایر تیمارها مشاهده شد (05/0>P). کمترین مقدار ضریب تبدیل غذایی بصورت همزمان در تیمارهای تغذیه شده با 3 و 5 درصد فلفل قرمز مشاهده شد. همچنین شاخص وضعیت بین تیمارها اختلاف معنی­داری نشان نداد (05/0<P). بیشترین میزان بقا مربوط به تیمارهای 3 و 5 درصد فلفل بود و این شاخص در تیمار 1 و شاهد اختلاف معنی‌داری نداشت (05/0<P). بیشترین تعداد گلبول‌های قرمز در تیمار 3 و 5 درصد مشاهده شد (05/0>P). بیشترین درصد هماتوکریت در تیمار 5 درصد فلفل مشاهده شد (05/0>P). بیشترین تعداد گلبول‌های سفید در تیمارهای تغذیه شده با فلفل قرمز در مقایسه با شاهد مشاهده شد. بیشترین درصد لنفوسیت‌ها در تیمار 5 درصد مشاهده شد. بیشترین میزان فعالیت لیزوزیم، C3 و IgM در تیمار 5 درصد فلفل مشاهده شد که با سایر تیمارها دارای اختلاف معنی­دار بود (05/0>P). همچنین میزان C4 در تیمارهای تغذیه شده با فلفل نسبت به تیمار شاهد افزایش معنی‌داری داشت (05/0>P). بطورکلی، مکمل‌سازی جیره غذایی تجاری ماهی قزل آلا با 5 درصد پودر فلفل قرمز تند سبب بهبود عملکرد رشد، بهره‌وری تغذیه و سیستم ایمنی بچه ماهیان قزل آلا گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of dietary supplementation of red chili pepper (Capsicum annuum) powder on growth parameters, survival rate, hematological indices and some immunity responses of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fry

نویسندگان [English]

  • M. Shamsaie Mehrgan
  • S.P. Hosseini Shekarabi
  • M.M. Mahjob Zardest
  • N. Mohammadi
چکیده [English]

To investigate the effect of red spicy pepper on growth, blood parameters and immune responses of rainbow trout, 240 fingerlings (mean weight 15.69±0.33 g) were randomly distributed into 12 tanks (20 individual per tank) and they were fed with 0, 1, 3, and 5% red chili pepper (Capsicum annuum) powder in their diet (each with three replicates) for 45 days. The results of growth indices showed that the highest level of body weight gain and specific growth rate were observed in 5% treatment compared to the other treatments (P <0.05). The lowest value of the feed conversion ratio was observed in treatments fed 3% and 5% red pepper. In addition, no significant differences were observed in the condition factor among the treatments (P <0.05). The highest survival rate was observed in 3% and 5% pepper treatments and this index was not significantly different between the treatment 1 and control (P <0.05). The highest number of red blood cells was observed in 3 and 5% treatments (P <0.05). The highest percentage of hematocrit was observed in 5% pepper treatment (P <0.05). The highest white blood cell was related to the fish fed with red pepper-supplemented diets compared to the control group. The highest percentage of lymphocytes was observed in 5% pepper treatment. The highest levels of lysozyme activity, C3, and IgM were observed in 5% pepper treatment, which was significantly different from other treatments (P <0.05). Also, C4 level significantly increased in the pepper-fed treatments (P <0.05). Overall, supplementing rainbow trout diet with 5% spicy red pepper powder improved growth performance, nutrition efficiency and immune system of rainbow trout fry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood indices
  • Growth
  • Immunostimulant
  • Oncorhynchus mykiss
  • Red pepper