تغییرات مکانی و زمانی سنجه‌های فیزیکوشیمیایی و مواد مغذی در صیدگاه‌های آبزیان کف‌زی آبهای ایرانی خلیج فارس با استفاده از داده‌های سنجش از راه دور و محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده میگوی کشور، مؤسسة تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج ‏کشاورزی، بوشهر، ایران

2 پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج ‏کشاورزی، بندرعباس، ایران

3 پژوهشکده آبزی‌پروری جنوب کشور، مؤسسة تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج ‏کشاورزی، اهواز، ایران

10.22092/isfj.2022.127670

چکیده

این تحقیق با هدف شناخت وضعیت سنجه‌های فیزیکوشیمیایی و مواد مغذی در صیدگاه‌های ماهیان کف‌زی در آبهای ایرانی خلیج فارس، از استان هرمزگان تا استان خوزستان، در پائیز و زمستان طی سال‌های 99-1396 انجام گردید. داده‌های مکانی سنجه‌های فیزیکی و شیمیایی آب طی سال‌های 1396، 1397 و 1399 با استفاده از دستگاه CTD[1] ثبت و آنالیز شدند. همچنین داده‌های دمای سطحی آب و کلروفیل-a در منطقه مورد بررسی از تصاویر ماهواره ‏ مودیس،‎‏ سنجنده آکوا در سال‌های 1397 و 1398 نیز استخراج شدند. میانگین دمای سطحی آب دریا و کلروفیل-a، ثبت شده به روش سنجش از راه دور در محدوده مورد بررسی، طی سال‌های 1397 و 1398 به‌ترتیب 83/22 درجه سانتی‌گراد و 80/1 میلی‌گرم بر متر مکعب بود. میانگین داده‌های مکانی دمای آب، کلروفیل-a، شوری و pH، در محدوده مورد بررسی، طی سال‌های 1396، 1397 لغایت زمستان 1399 به‌ترتیب 53/21 درجه سانتیگراد، 84/ 0 میلی‌گرم بر مترمکعب، 53/39 گرم در لیتر و 28/8 بود. میانگین غلظت نیترات، فسفات و سیلیکات در تحقیق حاضر به‌ترتیب 034/0، 008/0 و 517/0 میلی‌گرم در لیتر بود. بر اساس نتایج، میزان کلروفیل-a در خلیج فارس تابع سنجه‌های دمای سطحی آب دریا و سیلیکات می‌باشد. با افزایش دمای سطحی آب دریا و غلظت سیلیکات، میزان کلروفیل-a در محدوده مورد بررسی افزایش می‌یابد. تغییرات غلظت نیترات و فسفات اثر قابل ملاحظه‌ای بر میزان کلروفیل در محدوده مورد بررسی نداشت. از پاییز سال 1397 لغایت زمستان 1398 میانگین دمای سطحی آب و غلظت فسفات و سیلیکات در آبهای خلیج فارس افزایش، ولی میزان کلروفیل-a و غلظت نیترات کاهش یافت.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial and temporal changes of physicochemical parameters and nutrients in demersal fishing grounds in Iranian waters of the Persian Gulf using remote sensing and local data

نویسندگان [English]

  • Kh. Aeinjamshid 1
  • S. Omidi 1
  • M.S. Mortazavi 2
  • Gh. Akbarzade 2
  • M, Mazraavi 3
چکیده [English]

The object of this study was to investigate the status of physicochemical parameters and nutrients in demersal fishing grounds in the Iranian waters of the Persian Gulf from the Hormozgan province to Khuzestan province, from autumn and winter of 2017 to 2020. The local data of physical and chemical parameters of water were recorded and analyzed, by using a CTD (Conductivity, Temperature, and Depth)  device, during 2017, 2018 and 2020 years. Also, the sea surface temperature and chlorophyll-a were recorded from the MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) satellite, aqua sensor, in 2018 and 2019 years. The average of remote sensing data of sea surface temperature and chlorophyll-a were 22.83 C° and 1.80 mg.m-3, respectively in the studied area, from 2018 to 2020. The average of local data of water temperature, chlorophyll-a, salinity and pH were 21.53 °C, 0.84 mg.m-3, 39.53 ppt and 8.28, respectively in the studied area during the years 2017, 2018 until 2021 winter. The average of concentrations of nitrate, phosphate and silicate were 0.034, 0.008 and 0.517 mg/L, respectively, in the present study. Based on the results, the amount of chlorophyll in the Persian Gulf has a relationship with the sea surface temperature and silicate. By increasing the sea surface temperature and concentration of silicate, the chlorophyll-a increases in the studied area. Changes in the concentrations of nitrate and phosphate had no significant effect on the concentration of chlorophyll-a in the studied area. The average of sea surface temperature and the concentrations of phosphate and silicate increased, but the concentration of chlorophyll-a and nitrite decreased from 2018 autumn to 2020 winter.