مطالعه انتخاب‌‌پذیری تورهای گوشگیر ماهی هوور Thunnus tonggol (Bleeker, 1851) با استفاده از رابطه طول–اندازه دور بدن در دریای عمان (آبهای ساحلی سیستان و بلوچستان)

نویسندگان

1 گروه تولید و بهره‌‌برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط‌‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

2 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران.

3 مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، چابهار، ایران.

10.22092/isfj.2023.128544

چکیده

ماهی هوور (Thunnus tonggol) یکی از گونه‌های مهم تجاری به‌شمار می‌رود. این گونه در دریای عمان غالباً با تور گوشگیر صید می‌شود. این‌‌ مطالعه جهت بررسی انتخاب‌‌پذیری تورهای گوشگیر صید ماهی هوور براساس رابطه طول – اندازه دور بدن ماهی از دی ماه ۱۳۹۷ لغایت تیرماه ۹۸ به صورت ماهانه در مناطق نمونه‌‌برداری بریس، رمین و کنارک انجام ‌‌گرفت. برای این منظور، در هر مرحله از نمونه‌‌برداری ماهیان صید شده جمع‌‌آوری و داده‌‌های ماهیان هوور از ناحیه دور چشم، پیش آبشش، آبشش و حداکثر ارتفاع بدن اندازه‌‌گیری شدند. سپس به‌وسیله مدل انتخاب‌‌پذیری تور گوشگیر، نسبت به محاسبه‌‌ تعیین منحنی انتخاب‌‌پذیری تور و بیشترین انتخاب طولی ماهی هوور به تفکیک ترکیب صید چشمه تور انجام گرفت. بر اساس نتایج، برای چشمه‌‌های 1/10، 4/11، 2/13، 6/14، 2/15 و 8/17 سانتی‌‌متر بیشترین انتخاب طولی ماهی هوور به‌ترتیب 40، 50، 56، 65، 68 و 80 سانتی‌‌متر برآورد گردید. با توجه به Lm50 ماهی هوور که 3/73 سانتی‌‌متر طول چنگالی است ماهیان صید شده با چشمه تور 8/17 سانتی‌‌متری، دارای طول چنگالی بزرگتر از میانگین طول بلوغ جنسی ماهی است. بنابراین، با در نظر گرفتن صید گونه هدف، ماهی هوور نتایج نشان داد که چشمه‌‌های تورهای 1/10، 4/11، 2/13، 6/14، 2/15 سانتی‌‌متر برای صید ماهی هوور در دریای عمان مناسب نیستند. به‌کارگیری اندازه چشمه تور 8/17 سانتی‌‌متر با هدف صید ماهیان بالغ هوور می‌‌تواند تا اندازه‌‌ای صید پایدار و مسئولانه را برای این گونه هوور به ارمغان آورد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the gill net selectivity of Longtail tuna, Thunnus tonggol (Bleeker, 1851) using body-length relationship in the Oman Sea (Sistan and Baluchistan coastal waters)

نویسندگان [English]

  • M.J. Kahrazi 1
  • S. Gorgin 1
  • S.A. Hosseini 2
  • B. Azhang 3