تاثیر ماده رقیق کننده اسپرم‌ بر برخی از شاخص‌های تکثیر حاصل از تلاقی ماهیان نر تغییرجنسیت یافته (xx) و معمولی با ماهی ماده قزل آلای رنگین کمان

نویسندگان

مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یاسوج، ایران

10.22092/isfj.2023.128582

چکیده

با وجود اهمیت تولید بچه ماهی تک جنس، به دلیل عدم تکامل گناد در ماهیان نر تغییر جنسیت یافته قزل‌آلای رنگین‌کمان و نبود لوله اسپرم‌بر، استفاده از انواع رقیق‌کننده جهت بهبود کیفیت اسپرم ضروری است. در این مطالعه به منظور بررسی تاثیر ماده رقیق‌کننده اسپرم‌بر برخی از شاخص‌های تکثیر، نتایج حاصل از اجرای تیمارهای آزمایشی شامل: (1) لقاح اسپرم رقیق شده ماهی نر تغییر جنسیت یافته با تخمک معمولی، (2) لقاح اسپرم  معمولی با تخمک معمولی و (3) لقاح اسپرم معمولی رقیق شده با تخمک معمولی مقایسه شدند. بر اساس نتایج این مطالعه، درصد لقاح و درصد چشم‌زدگی در تخم‌های تمام ماده (تیمار 1)، به‌ترتیب 1±80، 6/0±3/79 در جمعیت مخلوط نر و ماده (کنترل) (تیمار 2) به‌ترتیب 1 ±82، 6/0±3/80 و در تیمار 3 به‌ترتیب 1 ± 72 و 6/0±3/79 بود که به‌جز درصد لقاح، تفاوت معنی‌داری با یکدیگر نداشتند (05/0<p). یافته‌ها حاکی از بهبود کیفیت اسپرم مولدین نر تغییر جنسیت یافته با استفاده از ماده رقیق‌کننده نسبت به استفاده از این ماده در اسپرم ماهیان معمولی است. افزایش شاخص رشد شامل نرخ رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی در تیمار 1 به‌ترتیب 1/0±4/1 و 1/0± 9/0 و در تیمار 2 به‌ترتیب 1/0± 3/1 و 1/0± 1/1 بود که با هم تفاوت معنی‌داری داشتند (05/0>p). استفاده از ماده رقیق‌کننده جهت بهبود بازده تکثیر و عدم نیاز به نگهداری تعداد زیاد مولدین نر در مزارع در راستای تولید بچه ماهی تک جنس، کاملاً مطلوب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of sperm diluent on some reproduction indices resulting from the crossing of sex reversed male (xx) and normal male fish with female rainbow trout

نویسندگان [English]

  • E. Kazemi
  • A. Rastiannassab
  • S.A. Hosseini
  • J. Mahdavi
  • E. Falahat