اثر سطوح مختلف غذادهی بر مقدار مصرف غذا، شاخص‌‌های رشد و عملکرد تغذیه‌‌ بچه تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) در دمای بالا

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 مرکز بازسازی و حفاظت ذخایر ژنتیکی ماهیان دریایی شادروان دکتر یوسف‌پور، سیاهکل، ایران.

10.22092/isfj.2023.128619

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر سطوح مختلف غذادهی در شرایط تابستان (دمای بیشتر از 25 درجه سانتی‌گراد) بر رشد و مصرف غذای تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) جوان انجام شد. برای این منظور، چهار سطح غذادهی شامل 1، 5/1، 2 درصد وزن بدن و نیز برحسب اشتها تا حد سیری در سه تکرار در نظر گرفته شد. تعداد 20 بچه ماهی با وزن متوسط 1/0±3/19 گرم در هر حوضچه بتونی با حجم آبگیری 800 لیتر توزیع و روزانه در ساعات 5، 11، 17 و 23 به مدت 60 روز مورد تغذیه قرار گرفتند. پس از 60 روز نتایج نشان داد، در اکثر پارامترهای اندازه‌گیری شده شامل وزن نهایی، طول نهایی، وزن کسب شده، درصد افزایش وزن بدن و نرخ رشد ویژه، بیشترین میزان در ماهیان تغذیه شده در سطح سیری دیده می‌‌شود. همچنین میزان مصرف غذای روزانه (به ازاء درصد در روز) در تیمار در سطح سیری و کمترین ضریب تبدیل غذا در تیمار 5/1 درصد دیده شد. در خصوص شاخص وضعیت اختلاف معنی‌داری بین تیمارها مشاهده نشد. بر اساس بررسی شاخص میزان مصرف غذای روزانه، نتایج نشان داد که ماهیان در این شرایط به مقدار 4/2 درصد غذادهی در شبانه روز نیاز دارند. این تحقیق نشان داد، امکان پرورش و غذادهی بچه تاسماهی ایرانی در شرایط تابستانه در دماهای بالا به‌راحتی و بدون هیچ مشکلی وجود دارد و برای دستیابی به بالاترین کارایی رشد و تغذیه، سطح 4/2 درصد وزن بدن غذادهی در شبانه روز در شرایط آزمایش حاضر توصیه می‌‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different feeding rates on feed intake, growth and nutritional performance in juvenile Persian sturgeon (Acipenser persicus) at high temperature

نویسندگان [English]

  • B. Falahatkar 1
  • Sh. Gholami 2
  • E. Rasouli Kargar 2
  • I. Efatpanah 1