اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمود بهمنی

استاد

mahmoudbahmaniymail.com

سردبیر

دکترتورج ولی نسب

بیولوژی دریا استاد

t_valinassabyahoo.com

مدیر داخلی

مهندس رکسانا فلاحی

شیلات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

roxana.fallahigmail.com

اعضای هیات تحریریه

علی بانی

دانشگاه گیلان

ali_bani_2000yahoo.com

سید امین اله تقوی مطلق

وزارت جهاد کشاورزی

s_taghavimotlaghhotmail.com

محمودحافظیه

وزارت جهاد کشاورزی

jhafeziehyahoo.com

همایون حسین زاده صحافی

فیزیولوژی جانوران دانشیار

h_hosseinzadehyahoo.com

سید جلیل ذریه زهرا

بهداشت و بیماریهای آبزیان دانشیار وزارت جهاد کشاورزی

zorriehyahoo.com

مسعود رضایی

دانشگاه تربیت مدرس

rezai_mamodares.ac.ir

غلامرضا رفیعی

اکواپونیک استاد دانشگاه تهران

ghrafiee5gmail.com

مصطفی شریف روحانی

وزارت جهاد کشاورزی

mostafasharifyahoo.com

افشین عادلی

دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

afshinadeliyahoo.com

حسن فضلی

وزارت جهاد کشاورزی

hn_fazliyahoo.com

مریم فلاحی کپورچال

وزارت جهاد کشاورزی

m_fallahi2011yahoo.com

محمدرضا کلباسی مسجدشاهی

دانشگاه تربیت مدرس

mkalbassigmail.com

معصومه ملک

دانشگاه تهران

memalekut.ac.ir