نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبهای خلیج فارس بررسی ریخت سنجی ماهی مرکب ببری PHARAONIS SEPIAدر آبهای خلیج فارس و دریای عمان [دوره 9، شماره 4، 1379، صفحه 79-92]
 • آرتمیا بررسی و شناسایی منابع آرتمیا در برکه های آب شور منطقه گنبد [دوره 9، شماره 2، 1379، صفحه 61-72]
 • آنالیز بررسی میزان فلزات سنگین در آبهای ساحلی استان بوشهر [دوره 9، شماره 3، 1379، صفحه 35-48]

ا

 • ایران بررسی پراکنش ماهیان رودخانه تنکابن [دوره 9، شماره 1، 1379، صفحه 1-14]
 • ایران بررسی ترکیب صید ضمنی میگو در منطقه چاهو شرقی استان هرمزگان (جزیره قشم ) [دوره 9، شماره 1، 1379، صفحه 15-24]
 • ایران شناسایی جلبکهای دریایی سواحل استان سیستان و بلوچستان [دوره 9، شماره 1، 1379، صفحه 37-48]
 • ایران بررسی تغذیه ماهی یال اسبی در دریای عمان TRICHIURUS LEPTURUS [دوره 9، شماره 1، 1379، صفحه 65-72]
 • ایران فراوانی ، فصل و نوع تخم ریزی ماهی گطان در جنوب رودخانه کرخه و هورالعظیم در خوزستان [دوره 9، شماره 2، 1379، صفحه 1-26]
 • ایران مطالعه بی مهرگان کفزی استخرهای پرورش میگو در منطقه تیاب در استان هرمزگان [دوره 9، شماره 2، 1379، صفحه 27-40]
 • ایران بررسی و شناسایی منابع آرتمیا در برکه های آب شور منطقه گنبد [دوره 9، شماره 2، 1379، صفحه 61-72]
 • ایران ترکیب گونه ای و پراکنش کمی پریفیتون های تالاب انزلی [دوره 9، شماره 2، 1379، صفحه 73-88]
 • ایران برخی از خصوصیات زیستی دلفین ماهی CORYPHAENA HIPPURUS دریای عمان در رابطه با پرورش آتی آن [دوره 9، شماره 2، 1379، صفحه 89-98]
 • ایران بررسی نسبت جنسی و تعیین طول در اولین سن بلوغ اویستر صخره ای SOCCOSTREA CUCULATAدر سواحل دریای عمان [دوره 9، شماره 3، 1379، صفحه 11-20]
 • ایران برخی از خصوصیات زیستی ماهی قزل آلای خال قرمز SALMO TRUTTA FARIO )LINNAEUS, 857 در رودخانه تنکابن [دوره 9، شماره 3، 1379، صفحه 21-34]
 • ایران بررسی میزان فلزات سنگین در آبهای ساحلی استان بوشهر [دوره 9، شماره 3، 1379، صفحه 35-48]
 • ایران شناسایی گونه های خانواده PSEUDOCUMIDAEدر جنوب شرقی دریای خزر [دوره 9، شماره 3، 1379، صفحه 49-66]
 • ایران وضعیت تغذیه و تکامل جنسی ماهی شیربت BARBUS GRYPUS HECKEL , 1843در منابع آبی خوزستان [دوره 9، شماره 3، 1379، صفحه 67-80]
 • ایران پرورش خامه ماهی CHANOS CHANOs)FORSSKAL , 5771 در حوضچه های بتونی [دوره 9، شماره 3، 1379، صفحه 81-92]
 • ایران هیدرولوژی و هیدروبیولوژی رودخانه چالوس [دوره 9، شماره 4، 1379، صفحه 1-14]
 • ایران نقش رهاسازی بچه ماهی سیم در احیاء ذخایر این ماهی [دوره 9، شماره 4، 1379، صفحه 27-38]
 • ایران وضعیت صید کفال ماهیان در سواحل ایرانی دریای خزر [دوره 9، شماره 4، 1379، صفحه 39-52]
 • ایران بررسی انتشار و تغییرات صوت در بندر دیر [دوره 9، شماره 4، 1379، صفحه 65-78]
 • ایران بررسی ریخت سنجی ماهی مرکب ببری PHARAONIS SEPIAدر آبهای خلیج فارس و دریای عمان [دوره 9، شماره 4، 1379، صفحه 79-92]
 • ایران تراکم و تنوع جمعیت پلانکتونی در مناطق شرقی ، مرکزی و غربی بندرعباس [دوره 9، شماره 4، 1379، صفحه 15-26]
 • استان خوزستان آلودگی چند گونه از ماهیان آب شیرین به انگلهای کرمی در آبگیرهای استان خوزستان [دوره 9، شماره 1، 1379، صفحه 25-36]
 • استان خوزستان فراوانی ، تنوع و پراکندگی لارو ماهیان در خورها و سواحل غرب خوزستان [دوره 9، شماره 2، 1379، صفحه 41-60]
 • استان هرمزگان بررسی ترکیب صید ضمنی میگو در منطقه چاهو شرقی استان هرمزگان (جزیره قشم ) [دوره 9، شماره 1، 1379، صفحه 15-24]
 • استان هرمزگان مطالعه بی مهرگان کفزی استخرهای پرورش میگو در منطقه تیاب در استان هرمزگان [دوره 9، شماره 2، 1379، صفحه 27-40]
 • استخرهای پرورش میگو مطالعه بی مهرگان کفزی استخرهای پرورش میگو در منطقه تیاب در استان هرمزگان [دوره 9، شماره 2، 1379، صفحه 27-40]
 • اکانتوسفال آلودگی چند گونه از ماهیان آب شیرین به انگلهای کرمی در آبگیرهای استان خوزستان [دوره 9، شماره 1، 1379، صفحه 25-36]
 • ایکتیوتلانکتون فراوانی ، تنوع و پراکندگی لارو ماهیان در خورها و سواحل غرب خوزستان [دوره 9، شماره 2، 1379، صفحه 41-60]
 • انگل آلودگی چند گونه از ماهیان آب شیرین به انگلهای کرمی در آبگیرهای استان خوزستان [دوره 9، شماره 1، 1379، صفحه 25-36]

ب

 • بی مهرگان کفزی مطالعه بی مهرگان کفزی استخرهای پرورش میگو در منطقه تیاب در استان هرمزگان [دوره 9، شماره 2، 1379، صفحه 27-40]
 • بندر دیر بررسی انتشار و تغییرات صوت در بندر دیر [دوره 9، شماره 4، 1379، صفحه 65-78]
 • بندرعباس پرورش خامه ماهی CHANOS CHANOs)FORSSKAL , 5771 در حوضچه های بتونی [دوره 9، شماره 3، 1379، صفحه 81-92]
 • بندرعباس تراکم و تنوع جمعیت پلانکتونی در مناطق شرقی ، مرکزی و غربی بندرعباس [دوره 9، شماره 4، 1379، صفحه 15-26]

پ

 • پراکنش بررسی پراکنش ماهیان رودخانه تنکابن [دوره 9، شماره 1، 1379، صفحه 1-14]
 • پراکنش فراوانی ، تنوع و پراکندگی لارو ماهیان در خورها و سواحل غرب خوزستان [دوره 9، شماره 2، 1379، صفحه 41-60]
 • پراکنش ترکیب گونه ای و پراکنش کمی پریفیتون های تالاب انزلی [دوره 9، شماره 2، 1379، صفحه 73-88]
 • پریفیتون ترکیب گونه ای و پراکنش کمی پریفیتون های تالاب انزلی [دوره 9، شماره 2، 1379، صفحه 73-88]
 • پرورش پرورش خامه ماهی CHANOS CHANOs)FORSSKAL , 5771 در حوضچه های بتونی [دوره 9، شماره 3، 1379، صفحه 81-92]

ت

 • تیاب مطالعه بی مهرگان کفزی استخرهای پرورش میگو در منطقه تیاب در استان هرمزگان [دوره 9، شماره 2، 1379، صفحه 27-40]
 • تالاب انزلی ترکیب گونه ای و پراکنش کمی پریفیتون های تالاب انزلی [دوره 9، شماره 2، 1379، صفحه 73-88]
 • تخم ریزی فراوانی ، فصل و نوع تخم ریزی ماهی گطان در جنوب رودخانه کرخه و هورالعظیم در خوزستان [دوره 9، شماره 2، 1379، صفحه 1-26]
 • تغذیه بررسی تغذیه ماهی یال اسبی در دریای عمان TRICHIURUS LEPTURUS [دوره 9، شماره 1، 1379، صفحه 65-72]
 • تغذیه وضعیت تغذیه و تکامل جنسی ماهی شیربت BARBUS GRYPUS HECKEL , 1843در منابع آبی خوزستان [دوره 9، شماره 3، 1379، صفحه 67-80]
 • تکامل جنسی وضعیت تغذیه و تکامل جنسی ماهی شیربت BARBUS GRYPUS HECKEL , 1843در منابع آبی خوزستان [دوره 9، شماره 3، 1379، صفحه 67-80]

ج

 • جزیره قشم بررسی ترکیب صید ضمنی میگو در منطقه چاهو شرقی استان هرمزگان (جزیره قشم ) [دوره 9، شماره 1، 1379، صفحه 15-24]
 • جلبک شناسایی جلبکهای دریایی سواحل استان سیستان و بلوچستان [دوره 9، شماره 1، 1379، صفحه 37-48]

چ

 • چاهو شرقی بررسی ترکیب صید ضمنی میگو در منطقه چاهو شرقی استان هرمزگان (جزیره قشم ) [دوره 9، شماره 1، 1379، صفحه 15-24]

خ

 • خامه ماهی پرورش خامه ماهی CHANOS CHANOs)FORSSKAL , 5771 در حوضچه های بتونی [دوره 9، شماره 3، 1379، صفحه 81-92]
 • خصوصیات زیستی برخی از خصوصیات زیستی دلفین ماهی CORYPHAENA HIPPURUS دریای عمان در رابطه با پرورش آتی آن [دوره 9، شماره 2، 1379، صفحه 89-98]
 • خلیج فارس بررسی میزان فلزات سنگین در آبهای ساحلی استان بوشهر [دوره 9، شماره 3، 1379، صفحه 35-48]
 • خلیج فارس بررسی انتشار و تغییرات صوت در بندر دیر [دوره 9، شماره 4، 1379، صفحه 65-78]
 • خوزستان فراوانی ، فصل و نوع تخم ریزی ماهی گطان در جنوب رودخانه کرخه و هورالعظیم در خوزستان [دوره 9، شماره 2، 1379، صفحه 1-26]
 • خوزستان وضعیت تغذیه و تکامل جنسی ماهی شیربت BARBUS GRYPUS HECKEL , 1843در منابع آبی خوزستان [دوره 9، شماره 3، 1379، صفحه 67-80]

د

 • دریاچه اینچه بررسی و شناسایی منابع آرتمیا در برکه های آب شور منطقه گنبد [دوره 9، شماره 2، 1379، صفحه 61-72]
 • دریاچه شور بررسی و شناسایی منابع آرتمیا در برکه های آب شور منطقه گنبد [دوره 9، شماره 2، 1379، صفحه 61-72]
 • دریای خزر شناسایی گونه های خانواده PSEUDOCUMIDAEدر جنوب شرقی دریای خزر [دوره 9، شماره 3، 1379، صفحه 49-66]
 • دریای خزر نقش رهاسازی بچه ماهی سیم در احیاء ذخایر این ماهی [دوره 9، شماره 4، 1379، صفحه 27-38]
 • دریای خزر وضعیت صید کفال ماهیان در سواحل ایرانی دریای خزر [دوره 9، شماره 4، 1379، صفحه 39-52]
 • دریای عمان شناسایی جلبکهای دریایی سواحل استان سیستان و بلوچستان [دوره 9، شماره 1، 1379، صفحه 37-48]
 • دریای عمان بررسی تغذیه ماهی یال اسبی در دریای عمان TRICHIURUS LEPTURUS [دوره 9، شماره 1، 1379، صفحه 65-72]
 • دریای عمان برخی از خصوصیات زیستی دلفین ماهی CORYPHAENA HIPPURUS دریای عمان در رابطه با پرورش آتی آن [دوره 9، شماره 2، 1379، صفحه 89-98]
 • دریای عمان بررسی نسبت جنسی و تعیین طول در اولین سن بلوغ اویستر صخره ای SOCCOSTREA CUCULATAدر سواحل دریای عمان [دوره 9، شماره 3، 1379، صفحه 11-20]
 • دریای عمان بررسی ریخت سنجی ماهی مرکب ببری PHARAONIS SEPIAدر آبهای خلیج فارس و دریای عمان [دوره 9، شماره 4، 1379، صفحه 79-92]
 • دلفین ماهی برخی از خصوصیات زیستی دلفین ماهی CORYPHAENA HIPPURUS دریای عمان در رابطه با پرورش آتی آن [دوره 9، شماره 2، 1379، صفحه 89-98]

ر

 • ریخت سنجی بررسی ریخت سنجی ماهی مرکب ببری PHARAONIS SEPIAدر آبهای خلیج فارس و دریای عمان [دوره 9، شماره 4، 1379، صفحه 79-92]
 • رهاسازی نقش رهاسازی بچه ماهی سیم در احیاء ذخایر این ماهی [دوره 9، شماره 4، 1379، صفحه 27-38]
 • رودخانه تنکابن بررسی پراکنش ماهیان رودخانه تنکابن [دوره 9، شماره 1، 1379، صفحه 1-14]
 • رودخانه تنکابن برخی از خصوصیات زیستی ماهی قزل آلای خال قرمز SALMO TRUTTA FARIO )LINNAEUS, 857 در رودخانه تنکابن [دوره 9، شماره 3، 1379، صفحه 21-34]
 • رودخانه چالوس هیدرولوژی و هیدروبیولوژی رودخانه چالوس [دوره 9، شماره 4، 1379، صفحه 1-14]

ز

 • زمان صید ساختار طولی ، نسبت جنسی و CPUE شاه میگوی آب شیرین ASTACUS LEPTODUCTYLUSدریاچه مخزنی سدارس [دوره 9، شماره 1، 1379، صفحه 49-64]
 • زئو پلانکتون تراکم و تنوع جمعیت پلانکتونی در مناطق شرقی ، مرکزی و غربی بندرعباس [دوره 9، شماره 4، 1379، صفحه 15-26]

س

 • سد ارس ساختار طولی ، نسبت جنسی و CPUE شاه میگوی آب شیرین ASTACUS LEPTODUCTYLUSدریاچه مخزنی سدارس [دوره 9، شماره 1، 1379، صفحه 49-64]
 • سیستان و بلوچستان شناسایی جلبکهای دریایی سواحل استان سیستان و بلوچستان [دوره 9، شماره 1، 1379، صفحه 37-48]
 • سستود آلودگی چند گونه از ماهیان آب شیرین به انگلهای کرمی در آبگیرهای استان خوزستان [دوره 9، شماره 1، 1379، صفحه 25-36]

ش

 • شاه میگوی آب شیرین ساختار طولی ، نسبت جنسی و CPUE شاه میگوی آب شیرین ASTACUS LEPTODUCTYLUSدریاچه مخزنی سدارس [دوره 9، شماره 1، 1379، صفحه 49-64]

ص

 • صید در واحد تلاش (CPUE) ساختار طولی ، نسبت جنسی و CPUE شاه میگوی آب شیرین ASTACUS LEPTODUCTYLUSدریاچه مخزنی سدارس [دوره 9، شماره 1، 1379، صفحه 49-64]
 • صید ضمنی بررسی ترکیب صید ضمنی میگو در منطقه چاهو شرقی استان هرمزگان (جزیره قشم ) [دوره 9، شماره 1، 1379، صفحه 15-24]
 • صوت بررسی انتشار و تغییرات صوت در بندر دیر [دوره 9، شماره 4، 1379، صفحه 65-78]

ع

 • علف های هرز آبزی کنترل بیولوژیک علف های هرز آبزی بوسیله ماهی آمور در رودخانه کلوین اسکاتلند [دوره 9، شماره 4، 1379، صفحه 53-64]

ف

 • فاکتورهای محیطی بررسی انتشار و تغییرات صوت در بندر دیر [دوره 9، شماره 4، 1379، صفحه 65-78]
 • فیتوپلانکتونی تراکم و تنوع جمعیت پلانکتونی در مناطق شرقی ، مرکزی و غربی بندرعباس [دوره 9، شماره 4، 1379، صفحه 15-26]
 • فراوانی فراوانی ، فصل و نوع تخم ریزی ماهی گطان در جنوب رودخانه کرخه و هورالعظیم در خوزستان [دوره 9، شماره 2، 1379، صفحه 1-26]
 • فلزات سنگین بررسی میزان فلزات سنگین در آبهای ساحلی استان بوشهر [دوره 9، شماره 3، 1379، صفحه 35-48]

ق

 • قزل آلای خال قرمز برخی از خصوصیات زیستی ماهی قزل آلای خال قرمز SALMO TRUTTA FARIO )LINNAEUS, 857 در رودخانه تنکابن [دوره 9، شماره 3، 1379، صفحه 21-34]

ک

 • کالوس تشکیل کالوس و باززایی علف دریایی از طریق کشت بافت [دوره 9، شماره 3، 1379، صفحه 1-10]
 • کشت بافت تشکیل کالوس و باززایی علف دریایی از طریق کشت بافت [دوره 9، شماره 3، 1379، صفحه 1-10]
 • کفال ماهیان وضعیت صید کفال ماهیان در سواحل ایرانی دریای خزر [دوره 9، شماره 4، 1379، صفحه 39-52]
 • کنترل بیولوژیک کنترل بیولوژیک علف های هرز آبزی بوسیله ماهی آمور در رودخانه کلوین اسکاتلند [دوره 9، شماره 4، 1379، صفحه 53-64]

گ

 • گطان فراوانی ، فصل و نوع تخم ریزی ماهی گطان در جنوب رودخانه کرخه و هورالعظیم در خوزستان [دوره 9، شماره 2، 1379، صفحه 1-26]

م

 • ماهی آمور کنترل بیولوژیک علف های هرز آبزی بوسیله ماهی آمور در رودخانه کلوین اسکاتلند [دوره 9، شماره 4، 1379، صفحه 53-64]
 • ماهیان بررسی پراکنش ماهیان رودخانه تنکابن [دوره 9، شماره 1، 1379، صفحه 1-14]
 • ماهی سیم نقش رهاسازی بچه ماهی سیم در احیاء ذخایر این ماهی [دوره 9، شماره 4، 1379، صفحه 27-38]
 • ماهی مرکب ببری بررسی ریخت سنجی ماهی مرکب ببری PHARAONIS SEPIAدر آبهای خلیج فارس و دریای عمان [دوره 9، شماره 4، 1379، صفحه 79-92]
 • محتویات معده بررسی تغذیه ماهی یال اسبی در دریای عمان TRICHIURUS LEPTURUS [دوره 9، شماره 1، 1379، صفحه 65-72]
 • میگو بررسی ترکیب صید ضمنی میگو در منطقه چاهو شرقی استان هرمزگان (جزیره قشم ) [دوره 9، شماره 1، 1379، صفحه 15-24]

ن

 • نسبت جنسی بررسی نسبت جنسی و تعیین طول در اولین سن بلوغ اویستر صخره ای SOCCOSTREA CUCULATAدر سواحل دریای عمان [دوره 9، شماره 3، 1379، صفحه 11-20]

و

 • وضعیت صید وضعیت صید کفال ماهیان در سواحل ایرانی دریای خزر [دوره 9، شماره 4، 1379، صفحه 39-52]

ه

 • هیدروبیولوژی هیدرولوژی و هیدروبیولوژی رودخانه چالوس [دوره 9، شماره 4، 1379، صفحه 1-14]
 • هیدرولوژی هیدرولوژی و هیدروبیولوژی رودخانه چالوس [دوره 9، شماره 4، 1379، صفحه 1-14]