نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبهای منطقه بندرانزلی برخی از خصوصیات زیستی کیلکای آنچوی در آبهای منطقه بندرانزلی - 1372 [دوره 5، شماره 4، 1375، صفحه 31-42]
 • آلودگی بررسی میزان آلودگی برخی از ماهیان تالاب انزلی به انگلهای جنس کاریوفیله اوس Caryophyllaeus [دوره 5، شماره 4، 1375، صفحه 63-70]

ا

 • الکتروفورتیک بررسی الکتروفورتیک و مورفومتریک تاس ماهی ایران ( قره برون Acipenser persicus ) به منظور تعیین نژاد [دوره 5، شماره 3، 1375، صفحه 41-50]
 • انگل بوتریوسفالوس تاثیر انگل بوتریوسفالوس بر بعضی از فاکتورهای خونی ماهی آمور [دوره 5، شماره 3، 1375، صفحه 19-26]
 • انگل دیپلوستوموم ( دیپلوستومیازیس ) بررسی آلودگی انگل دیپلوستوموم ( دیپلوستومیازیس ) در بچه تاسماهیان پرورشی [دوره 5، شماره 2، 1375، صفحه 11-22]
 • انگلهای کاریوفیله اوس Caryophyllaeus بررسی میزان آلودگی برخی از ماهیان تالاب انزلی به انگلهای جنس کاریوفیله اوس Caryophyllaeus [دوره 5، شماره 4، 1375، صفحه 63-70]

ب

 • بندرلنگه پرورش مروارید در آبهای ساحلی بندرلنگه [دوره 5، شماره 2، 1375، صفحه 23-36]
 • بندرلنگه و نخیلو بررسی تراکم کلروفیل a و توزیع فیتوپلانکتون ها در آبهای ساحلی بندرلنگه و نخیلو در ارتباط با صدف مروارید ساز محار Pinctada radiata [دوره 5، شماره 1، 1375، صفحه 37-46]

پ

 • پرورش پرورش مروارید در آبهای ساحلی بندرلنگه [دوره 5، شماره 2، 1375، صفحه 23-36]

ت

 • تاس ماهی ایران ( قره برون Acipenser persicus ) بررسی الکتروفورتیک و مورفومتریک تاس ماهی ایران ( قره برون Acipenser persicus ) به منظور تعیین نژاد [دوره 5، شماره 3، 1375، صفحه 41-50]
 • تاسماهیان پرورشی بررسی آلودگی انگل دیپلوستوموم ( دیپلوستومیازیس ) در بچه تاسماهیان پرورشی [دوره 5، شماره 2، 1375، صفحه 11-22]
 • تالاب انزلی بررسی و تعیین میزان فلزات سنگین ( جیوه ، کادمیوم ، سرب ، روی ، کبالت ) در چند گونه از ماهیان خوراکی تالاب انزلی ( کپور، اردک ماهی ، کاراس ، فیتوفاگ ) [دوره 5، شماره 4، 1375، صفحه 1-16]
 • تالاب انزلی طبقه بندی رودخانه های ورودی به تالاب انزلی ( با استفاده از منحنی های شاخص کیفیت ) [دوره 5، شماره 1، 1375، صفحه 1-17]
 • تالاب انزلی بررسی تجمع مواد آلی در رسوبات تالاب انزلی [دوره 5، شماره 2، 1375، صفحه 1-10]
 • تعیین نژاد بررسی الکتروفورتیک و مورفومتریک تاس ماهی ایران ( قره برون Acipenser persicus ) به منظور تعیین نژاد [دوره 5، شماره 3، 1375، صفحه 41-50]
 • تکثیر تکثیر نیمه مصنوعی ماهی سوف و پرورش آن تا حد انگشت قد [دوره 5، شماره 1، 1375، صفحه 25-36]

ج

 • جراحات پوستی مطالعه مقدماتی جراحات پوستی ماهی هامور Epinephelus coioides نگهداری شده در قفس های شناور [دوره 5، شماره 2، 1375، صفحه 37-42]

خ

 • خصوصیات زیستی برخی از خصوصیات زیستی کیلکای آنچوی در آبهای منطقه بندرانزلی - 1372 [دوره 5، شماره 4، 1375، صفحه 31-42]
 • خلیج فارس بررسی کیفی هیدروکربنهای نفتی در آب ، رسوب و صدف در شمال شرقی خلیج فارس [دوره 5، شماره 4، 1375، صفحه 73-84]
 • خلیج فارس بررسی فلزات سنگین در دوکفه ای مروارید ساز (Pinctada radiata) خلیج فارس به روش طیف سنجی جذب اتمی [دوره 5، شماره 3، 1375، صفحه 27-40]

د

 • دامهای رنگی کارائی دامهای رنگی در صید ماهیان خاویاری [دوره 5، شماره 3، 1375، صفحه 51-60]
 • دریای خزر غذا و عادت غذایی فیل ماهی( Huso huso )صید شده توسط پره های تعاونی در صیدگاههای سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 5، شماره 3، 1375، صفحه 61-70]
 • دریای عمان بررسی شرایط فیزیکو شیمیایی دریای عمان [دوره 5، شماره 3، 1375، صفحه 1-18]

ر

 • رسوبات بررسی تجمع مواد آلی در رسوبات تالاب انزلی [دوره 5، شماره 2، 1375، صفحه 1-10]
 • رشته های ابریشم بررسی مقدماتی رشد رشته های ابریشم در صدفهای مرواریدساز محار Pinctada fucata [دوره 5، شماره 4، 1375، صفحه 43-48]
 • رشد بررسی مقدماتی رشد رشته های ابریشم در صدفهای مرواریدساز محار Pinctada fucata [دوره 5، شماره 4، 1375، صفحه 43-48]
 • رودخانه ها طبقه بندی رودخانه های ورودی به تالاب انزلی ( با استفاده از منحنی های شاخص کیفیت ) [دوره 5، شماره 1، 1375، صفحه 1-17]
 • رودخانه های تجن و گرگانرود بررسی چگونگی مهاجرت ماهیان خاویاری به رودخانه های تجن و گرگانرود [دوره 5، شماره 4، 1375، صفحه 17-30]
 • رودخانه هراز ( سرخرود ) هیدرولوژی و هیدروبیولوژی رودخانه هراز ( سرخرود ) [دوره 5، شماره 2، 1375، صفحه 43-63]

ژ

 • ژن مروری بر انتقال ژن در ماهیان [دوره 5، شماره 1، 1375، صفحه 47-63]

ص

 • صید کارائی دامهای رنگی در صید ماهیان خاویاری [دوره 5، شماره 3، 1375، صفحه 51-60]
 • صدف بررسی کیفی هیدروکربنهای نفتی در آب ، رسوب و صدف در شمال شرقی خلیج فارس [دوره 5، شماره 4، 1375، صفحه 73-84]
 • صدفهای مرواریدساز محار بررسی مقدماتی رشد رشته های ابریشم در صدفهای مرواریدساز محار Pinctada fucata [دوره 5، شماره 4، 1375، صفحه 43-48]
 • صیدگاهها غذا و عادت غذایی فیل ماهی( Huso huso )صید شده توسط پره های تعاونی در صیدگاههای سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 5، شماره 3، 1375، صفحه 61-70]

غ

 • غذا غذا و عادت غذایی فیل ماهی( Huso huso )صید شده توسط پره های تعاونی در صیدگاههای سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 5، شماره 3، 1375، صفحه 61-70]

ف

 • فاکتورهای خونی تاثیر انگل بوتریوسفالوس بر بعضی از فاکتورهای خونی ماهی آمور [دوره 5، شماره 3، 1375، صفحه 19-26]
 • فیتوپلانکتون ها بررسی تراکم کلروفیل a و توزیع فیتوپلانکتون ها در آبهای ساحلی بندرلنگه و نخیلو در ارتباط با صدف مروارید ساز محار Pinctada radiata [دوره 5، شماره 1، 1375، صفحه 37-46]
 • فیزیکو شیمیایی بررسی شرایط فیزیکو شیمیایی دریای عمان [دوره 5، شماره 3، 1375، صفحه 1-18]
 • فلزات سنگین بررسی و تعیین میزان فلزات سنگین ( جیوه ، کادمیوم ، سرب ، روی ، کبالت ) در چند گونه از ماهیان خوراکی تالاب انزلی ( کپور، اردک ماهی ، کاراس ، فیتوفاگ ) [دوره 5، شماره 4، 1375، صفحه 1-16]
 • فلزات سنگین بررسی فلزات سنگین در دوکفه ای مروارید ساز (Pinctada radiata) خلیج فارس به روش طیف سنجی جذب اتمی [دوره 5، شماره 3، 1375، صفحه 27-40]
 • فیل ماهی( Huso huso ) غذا و عادت غذایی فیل ماهی( Huso huso )صید شده توسط پره های تعاونی در صیدگاههای سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 5، شماره 3، 1375، صفحه 61-70]

ق

 • قفس شناور مطالعه مقدماتی جراحات پوستی ماهی هامور Epinephelus coioides نگهداری شده در قفس های شناور [دوره 5، شماره 2، 1375، صفحه 37-42]

ک

 • کپور ماهیان چینی بررسی ماهی سیم به روش تک گونه ای و کشت توام با کپور ماهیان چینی [دوره 5، شماره 4، 1375، صفحه 49-62]
 • کشت توام بررسی ماهی سیم به روش تک گونه ای و کشت توام با کپور ماهیان چینی [دوره 5، شماره 4، 1375، صفحه 49-62]
 • کلروفیل a بررسی تراکم کلروفیل a و توزیع فیتوپلانکتون ها در آبهای ساحلی بندرلنگه و نخیلو در ارتباط با صدف مروارید ساز محار Pinctada radiata [دوره 5، شماره 1، 1375، صفحه 37-46]
 • کیلکای آنچوی برخی از خصوصیات زیستی کیلکای آنچوی در آبهای منطقه بندرانزلی - 1372 [دوره 5، شماره 4، 1375، صفحه 31-42]

گ

 • گوشت تهیه گوشت چرخ شده منجمد از ماهی [دوره 5، شماره 1، 1375، صفحه 18-24]

م

 • ماهی تهیه گوشت چرخ شده منجمد از ماهی [دوره 5، شماره 1، 1375، صفحه 18-24]
 • ماهی مروری بر انتقال ژن در ماهیان [دوره 5، شماره 1، 1375، صفحه 47-63]
 • ماهی آمور تاثیر انگل بوتریوسفالوس بر بعضی از فاکتورهای خونی ماهی آمور [دوره 5، شماره 3، 1375، صفحه 19-26]
 • ماهیان تالاب انزلی بررسی میزان آلودگی برخی از ماهیان تالاب انزلی به انگلهای جنس کاریوفیله اوس Caryophyllaeus [دوره 5، شماره 4، 1375، صفحه 63-70]
 • ماهیان خاویاری بررسی چگونگی مهاجرت ماهیان خاویاری به رودخانه های تجن و گرگانرود [دوره 5، شماره 4، 1375، صفحه 17-30]
 • ماهیان خاویاری کارائی دامهای رنگی در صید ماهیان خاویاری [دوره 5، شماره 3، 1375، صفحه 51-60]
 • ماهیان خوراکی بررسی و تعیین میزان فلزات سنگین ( جیوه ، کادمیوم ، سرب ، روی ، کبالت ) در چند گونه از ماهیان خوراکی تالاب انزلی ( کپور، اردک ماهی ، کاراس ، فیتوفاگ ) [دوره 5، شماره 4، 1375، صفحه 1-16]
 • ماهی سیم بررسی ماهی سیم به روش تک گونه ای و کشت توام با کپور ماهیان چینی [دوره 5، شماره 4، 1375، صفحه 49-62]
 • ماهی سوف تکثیر نیمه مصنوعی ماهی سوف و پرورش آن تا حد انگشت قد [دوره 5، شماره 1، 1375، صفحه 25-36]
 • ماهی هامور Epinephelus coioides مطالعه مقدماتی جراحات پوستی ماهی هامور Epinephelus coioides نگهداری شده در قفس های شناور [دوره 5، شماره 2، 1375، صفحه 37-42]
 • مروارید پرورش مروارید در آبهای ساحلی بندرلنگه [دوره 5، شماره 2، 1375، صفحه 23-36]
 • مروارید ساز (Pinctada radiata) بررسی فلزات سنگین در دوکفه ای مروارید ساز (Pinctada radiata) خلیج فارس به روش طیف سنجی جذب اتمی [دوره 5، شماره 3، 1375، صفحه 27-40]
 • مروارید ساز محار Pinctada radiata بررسی تراکم کلروفیل a و توزیع فیتوپلانکتون ها در آبهای ساحلی بندرلنگه و نخیلو در ارتباط با صدف مروارید ساز محار Pinctada radiata [دوره 5، شماره 1، 1375، صفحه 37-46]
 • مهاجرت بررسی چگونگی مهاجرت ماهیان خاویاری به رودخانه های تجن و گرگانرود [دوره 5، شماره 4، 1375، صفحه 17-30]
 • مواد آلی بررسی تجمع مواد آلی در رسوبات تالاب انزلی [دوره 5، شماره 2، 1375، صفحه 1-10]
 • مورفومتریک بررسی الکتروفورتیک و مورفومتریک تاس ماهی ایران ( قره برون Acipenser persicus ) به منظور تعیین نژاد [دوره 5، شماره 3، 1375، صفحه 41-50]

ن

 • نیمه مصنوعی تکثیر نیمه مصنوعی ماهی سوف و پرورش آن تا حد انگشت قد [دوره 5، شماره 1، 1375، صفحه 25-36]

ه

 • هیدروبیولوژی هیدرولوژی و هیدروبیولوژی رودخانه هراز ( سرخرود ) [دوره 5، شماره 2، 1375، صفحه 43-63]
 • هیدروکربنهای نفتی بررسی کیفی هیدروکربنهای نفتی در آب ، رسوب و صدف در شمال شرقی خلیج فارس [دوره 5، شماره 4، 1375، صفحه 73-84]
 • هیدرولوژیو هیدرولوژی و هیدروبیولوژی رودخانه هراز ( سرخرود ) [دوره 5، شماره 2، 1375، صفحه 43-63]