نویسنده = مرضیه رضایی
بررسی روابط پارامترهای اکولوژیکی و تعیین شاخص های کیفیت آب سد مخزنی شهید رجایی (مازندران-ساری)

دوره 24، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 179-194

حسن نصراله زاده ساروی؛ آسیه مخلوق؛ فریبا واحدی؛ مرضیه رضایی