نویسنده = محمود کرمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و مقایسه ویژگیهای مورفومتریک و مریستیک ماهی گورخری چشمه علی دامغان و رودخانه شور اشتهارد

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 111-120

شفق کمال؛ مجید بختیاری؛ محمود کرمی؛ اصغر عبدلی؛ سهیل ایگدری