ساختار ژنتیکی و جمعیتی تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) سواحل جنوبی دریای خزر و رودخانه سفیدرود با استفاده از روش توالی یابی DNA

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از این بررسی ارزیابی ساختار ژنتیکی و جمعیتی تاسماهی ایرانی   (Acipenser persicus) سواحل جنوبی دریای خزر و رودخانه سفیدرود با ناحیه کنترلی میتوکندریایی (ژن D-loop) و روش توالی یابی DNA  ذخایر تاسماهیان سواحل جنوبی دریای خزر طی سال های 1391 – 1388 بود. روش کار شامل نمونه برداری توسط تور ترال کفی، استخراج DNA، واکنش های زنجیره ای پلیمراز و توالی یابی محصول PCR بود. شاخص های تنوع مولکولی، شاخص توزیع شکل گاما، شاخص Fst که نشاندهنده جدایی جمعیت ها می باشد، آزمون دقیق فرضیه صفر مبنی بر مستقل بودن جمعیت ها، گسترش و  پراکنش تاریخ جمعیتی با دو روش تست تاجیما و تست  Fu Fs محاسبه، تجزیه و تحلیل و نتایج زیر بدست آمد: 13 هاپلوتایپ، تنوع هاپلوتایپی یا ژنی101/0 ± 961/0، تنوع نوکلئوتیدی 015/0±038/0، شاخص توزیع شکل گاما 19/0، مقدار Fst یا فاصله جمعیتی در سطح احتمال 05/0 بین مناطق نمونه برداری اندک بود که پس از 10000 تکرار فراوانی هاپلوتایپی فقط نمونه های سفیدرود با سایر نواحی نمو نه برداری اختلاف معنی دار داشت و آزمون تفاوت در داخل جمعیت ها این مسئله را مورد تأیید قرار داد. تاریخچه جمعیتی تاسماهی ایرانی غیر معین  و شبیه به مدل بسط ناگهانی بود و مقدار کم شاخص راجرز و هارپندینگ (061/0) آن را تأیید نمود. آزمون های بی طرفی تاجیما و شاخص Fu Fs بین مناطق به ترتیب  84/0- و 220/0- بود که هر دو شاخص منفی و معنی دار نبودند. نتایج نشان داد که جمعیت تاسماهی ایرانی رودخانه سفیدرود جدا از سایر مناطق دیگر می باشد و با توجه به یکسان بودن جمعیت ها در مناطق دیگر، بایستی مدیریت ما هیگیری بمنظور افزایش تنوع ژنی و افزایش ذخایر جمعیت های مختلف این ماهیان با ارزش قبل از انقراض کامل آنها، اعمال گردد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Population genetic structure of Persian sturgeon (Acipenser persicus) between South Caspian Sea and Sefidrud River using DNA sequencing method

نویسندگان [English]

  • F. Chakmehdouz Ghasemi
  • M. Pourkazemi
  • M. Yarmohammadi
  • M. Hasanzadeh Saber
  • A. Ghoroghi
  • L. Azizzadeh Pormehr
چکیده [English]

The goal of this study was to analyse the population genetic structure of the Persian sturgeon (Acipenser persicus) between South Caspian Sea and Sefidrud River with mtDNA control region (Dloop gene) and DNA sequencing method during 2010 – 2012 sturgeon stock assessment project. Fish speciemns were collected by bottom trawl net. Extraction of DNA, PCR and DNA sequencing were carried out. Diversity index, the gamma distribution shape parameter for the rate heterogeneity among sites and nucleotide sequence, Fst index, exact test, the historical demographic pattern using neutrality tests and mismatch distribution analysis (D test of Tajima and Fs test of Fu) were analysed. Thirteen haplotypes were obtained, average (±SD) for haplotype diversity was 0.961 ± 0.101, nucleotide diversity was 0.038 ± 0.015, the gamma distribution shape parameter was 0.19, Fst index revealed little genetic structure between populations and the significant Fst value was seen by 10000 permutation only b.....

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acipenser persicus
  • population genetic structure
  • SOUTH CASPIAN SEA
  • DNA sequencing