دوره و شماره: دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 1-132 
1. مطالعه اثرات شوری های مختلف بر فراوانی و مساحت سلول های کلرایددر آبشش بچه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides)

صفحه 1-10

محمد رضا پورخواجه؛ رحیم عبدی؛ حسین ذوالقرنین؛ همایون حسین زاده صحافی؛ حسن مروتی


2. ساختار ژنتیکی و جمعیتی تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) سواحل جنوبی دریای خزر و رودخانه سفیدرود با استفاده از روش توالی یابی DNA

صفحه 11-20

فریدون چکمه دوز قاسمی؛ محمد پورکاظمی؛ مهتاب یارمحمدی؛ محمد حسن زاده صابر؛ احمد غرقی؛ لیلا عزیز زاده پرمهر


7. چرخه زندگی ماهی مرکب ببری (Sepia pharaonis) در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 69-76

حسن ساربان؛ حسین رامشی؛ عبدالله اسماعیلی؛ محمد موحدی نیا؛ شهرام صید مرادی؛ غلامرضا ارگنجی


8. کارایی گلوتن ذرت به عنوان یک منبع پروتئین جایگزین بجای پودر ماهی در تغذیه فیلماهی ( Huso huso) در دوران رشد ( growth up)

صفحه 77-89

میرحامد سیدحسنی؛ محمود محسنی؛ محمد علی یزدانی ساداتی؛ حمیدرضا پورعلی؛ محمود شکوریان