سنجش کیفی بار آلودگی آلی ناشی از اثرات احتمالی فعالیت‌های آبزی‌پروری در خور غزاله (خلیج فارس) روی کفزیان با استفاده از شاخص ABC

نویسندگان

چکیده

فعالیت‌های آبزی‌پروری امروزه در دنیا اهمیت فراوانی پیدا کرده‌اند، لذا به موازات این فعالیت‌ها مطالعه اثرات آنها، بر اکوسیستم دریا ضروری بنظر می‌رسد. این مطالعه به منظور بررسی اثرات احتمالی قفس‌های پرورش ماهیان دریایی خور غزاله واقع در خور موسی در منطقه خوزستان (شمال خلیج فارس)، بر روی جوامع بنتیک بعنوان شاخص آلودگی و استرس و ارزیابی وضعیت سلامت محیط با استفاده از شاخص‌های زیستی انجام شده است. نمونه‌برداری ماهانه به مدت 9 ماه از تیر تا اسفند 1386 انجام گرفت. به این منظور در خور غزاله، 4 ایستگاه برحسب فاصله از زیر قفس‌های پرورشی )زیر قفس، 50 متری قفس، 150 متری قفس، 400 متری قفس بعنوان شاهد) انتخاب شد و از هر ایستگاه سه نمونه رسوب برای جداسازی و شناسایی ماکروبنتوزها ویک نمونه هم برای آنالیز دانه‌بندی رسوبات و سنجش میزان مواد آلی درون رسوبات یا TOM، توسط گرپ Van Veen با سطح مقطع 225/0 مترمربع برداشت شد. میزان مواد آلی در رسوبات خور غزاله با دامنه 26/23-17/6 درصد و دامنه Silty-Clay به میزان 47/97-76/4 درصد محاسبه شد. در بررسی جوامع بنتیک 12 رده جانوری شناسایی شد که برتیب، پرتاران با 62/60 درصد، نرمتنان با 67/19 درصد و سخت‌پوستان با 49/16 درصد، فراوانترین رده‌های ماکروبنتوزی بودند. فراوانی، توده زنده و شاخص تنوع ماکروبنتوزها در ایستگاه زیر قفس کمتر از ایستگاه شاهد (400متری قفس) اندازه‌گیری شد. در زیر قفس غالبیت با گونهCapitellaبود که بعنوان یک گونه فرصت‌طلب در دنیا شناسایی شده و حضور این گونه می‌تواند یکی از شاخصه‌های استرس در محیط نمونه‌برداری شده بشمار رود. نتایج بررسی شاخص ( ABC نشان داد که ایستگاه زیر قفس، 50 متری قفس و 150 متری قفس دارای آلودگی متوسط محیطی هستند، در صورتیکه ایستگاه 400 متری قفس (شاهد) دارای شرایط بدون آلودگی است. (Abundance Biomass Curve sp.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative assessment of organic pollution from aquaculture activities on benthic organisms using ABC (Abundance Biomass Curves) in Ghazale creek (Persian Gulf)

نویسندگان [English]

  • N. Jahani
  • S.M.B. Nabavi
  • S. Dehghan Madiseh
  • S.R. Seyed Mortezaie
چکیده [English]

The present study was carried out to find the probable effects of marine fish cage culture
on benthic communities as pollutant and stress indicators. Also, the biotic health condition
was assessed using ABC index, in Ghazale creek, Khore-Mussa area in northwest of the
Persian Gulf.
Monthly sampling from four stations was conducted from June 2007 to March 2008.
Stations were selected according to distance from cages in Ghazale creek. The distances were
immediately under the cages, 50, 150 and 400m from the cages. At each station, three samples
for macrobenthos and one sample for sediment grain size analysis and total organic matter
(TOM) were collected by Van Veen grab with 0.0225m2 area. The range of total organic
matter percentage in sediments was (6.17-23.26) and the range of silt-clay percentage was
(4.76-97.47).
We found 12 macrobenthic orders and Polychaets (60.62%), Mullusca (19.67%), Crustacea
(16.49%) were the dominant groups. Macrobenthic abundance, biomass and diversity index
value under cage station were less than those 400m away from the cages. Capitella sp. as
opportunist species was dominant under cage station. This genus is introduced as the pollution
indicator in the area. The result of ABC index show that under the cages and distances 50 and
150m away from the cages have average pollution, while the 400m distance from the cage
(control site) is unpolluted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cage culture
  • Macrobenthos
  • Pollutant
  • Capitell sp
  • Persian Gulf