دوره و شماره: دوره 19، شماره 4، خرداد و تیر 1390 
اثر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره بر ترکیب لاشه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides)

صفحه 11-20

محمود بهمنی؛ اسماعیل ظریف فرد؛ مژگان خدادادی؛ نعمت اله محمودی؛ امین اوجی فرد


بررسی اثرات پربیوتیکی مخمر Saccharomyces cerevisiae var. ellipsoideus غیرفعال بر برخی شاخص‌های رشد، مصرف جیره، بازماندگی و میکروبیوتای روده بچه فیل ماهی (Huso huso)

صفحه 55-66

سید حسین حسینی فر؛ علیرضا میرواقفی؛ باقر مجازی امیری؛ حسینعلی خوشباور رستمی؛ ملوک پورامینی؛ کاظم درویش بسطامی


تعیین زمان ماندگاری ماهی شوریده (Otolithes ruber) در پودر یخ

صفحه 87-96

سلیم شریفیان؛ محمد صدیق مرتضوی؛ اسحاق زکی پور رحیم آبادی؛ علی ارشدی


الگوی پراکنش زمانی و مکانی لارو ماهیان در سواحل شرقی و غربی کانال خورموسی (استان خوزستان، خلیج فارس)

صفحه 119-128

عماد کوچک نژاد؛ سیمین دهقان مدیسه؛ احمد سواری؛ غلامرضا اسکندری؛ نسرین سخایی


بیوتکنیک تکثیر مصنوعی ماهی گطان (Barbus xanthopterus)

صفحه 137-142

سید عبدالصاحب مرتضوی زاده؛ جلیل معاضدی؛ محمد یونس زاده فشالمی؛ الهام جرفی


یافته علمی کوتاه: بررسی وضعیت کیسه شنای ماهی گیش کاذب (Lactarius lactarius)

صفحه 143-146

مسطوره دوستدار؛ غلامرضا دریانبرد؛ غلامحسین وثوقی؛ رحیم رحتمی