بررسی اثرات پربیوتیک الیگوفروکتوز بر برخی شاخص‌های رشد، بازماندگی، کیفیت لاشه و مقاوت در برابر تنش شوری بچه ماهی نورس کلمه (Rutilus rutilus)

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق اثرات پربیوتیک الیگوفروکتوز بر شاخص‌های رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و مقاوت در برابر تنش شوری بچه ماهیان نورس کلمه (Rutilu rutilus) بررسی شد. بچه ماهی‌ها با میانگین (± انحراف استاندارد) وزنی 03/0±67/0 گرم از استخرهای مرکز سیجوال استان گلستان تأمین و با تراکم 100 عدد در تشت‌هایی با حجم تقریبی60  لیتر ذخیره‌سازی و  پس از سازگاری، به مدت 7 هفته با جیره‌های آزمایشی حاوی 0 (شاهد)، 1، 2 و 3 درصد پربیوتیک الیگوفروکتوز تغذیه شدند (4 تیمار و 3 تکرار). در انتهای (هفته هفتم) دوره شاخص‌های رشد (وزن نهایی، افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه، فاکتور وضعیت)، بازماندگی، ترکیب شیمیایی لاشه (رطوبت، خاکستر، چربی، پروتئین خام) و همچنین مقاومت بچه ماهی‌ها در برابر تنش شوری بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان داد بچه ماهیان تغذیه شده با پربیوتیک وضعیت بهتری از نظر شاخص‌های رشد شامل وزن نهایی، نرخ رشد ویژه بیشتر، فاکتور وضعیت بهتر و ضریب تبدیل غذایی کمتری در مقایسه با تیمار شاهد داشتند. وزن نهایی و نرخ رشد ویژه در بچه ماهی‌های تیمار 2 درصد الیگوفروکتوز بطور معنی‌داری بیشتر از تیمار 1 درصد الیگوفروکتوز و شاهد بود. از نظر میزان افزایش وزن و شاخص وضعیت تفاوتی بین تیمارهای پربیوتیکی مشاهده نشد. بررسی ترکیب شیمیایی لاشه تفاوت معنی‌داری بین تیمارها نشان نداد. پربیوتیک بطور چشمگیری مقاومت بچه ماهی‌های کلمه را در برابر تنش شوری افزایش داد و بیشترین میزان بازماندگی در تیمار الیگوفروکتوز 3 درصد مشاهده شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE EFFECTS OF PREBIOTIC OLIGOFRUCTOSE ON SOME GROWTH FACTORS, SURVIVAL, BODY COMPOSITION AND RESISTANCE TO SALINITY STRESS OF CASPIAN ROACH (RUTILUS RUTILUS) FRY

نویسنده [English]

  • N. Soleimani
چکیده [English]

This study investigates the effects of prebiotic oligofructose on some growth factors, survival, body composition and resistance to salinity stress of Caspian Roach (Rutilus rutilus) fry. Fries with average (±SD) weight of O.06±O.03g supplied form Sijowal Center, Golestan Province and were randomly allocated in 12 tanks and after acclimation, triplicate groups were fed with diets supplemented with 0 (control), 1, 2 and 3% prebiotic oligofructose. At the end of the trial growth factors (final weight, weight gain, SGR, CF) as well as survival rate, body composition (crude protein, lipid, ash and moisture) and resistance to salinity stress were measured. Our results showed that roach fries fed with prebiotics supplemented diet had better growth condition include final weight, specific growth rate, condition factor compare to control treatment. Caspian roach fed with 2% oligofructose had significantly higher final weight, SGR, CF compare to control and 1% oligofructose treatments. Weight gain showed no significant difference between prebiotic supplemented treatment. The study of body composition showed no significant difference between treatments groups. Roach fries fed with prebiotic supplemented diet had significantly higher resistance to salinity stress and highest survival observed in 3% oligofructose treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nutrition
  • Aquaculture
  • Growth
  • Prebiotic
  • OLIGOFRUCTOSE
  • Salinity stress
  • CASPIAN ROACH