مقایسه کارایی تله مخروطی و تور گوشگیر ثابت برای صید ماهیان استخوانی تالاب انزلی

نویسندگان

چکیده

در حال حاضر صیادان تالاب انزلی برای صید ماهیان استخوانی از تور گوشگیر ثابت استفاده می‌نمایند. این تحقیق با هدف مقایسه CPUE (صید به ازای واحد تلاش)، ترکیب گونه ای، فراوانی طولی و میزان آسیب‌پذیری ماهیان استخوانی تالاب انزلی با دو روش تور گوشگیر ثابت و تله مخروطی به مدت 5 ماه از آبان تا اسفند 1389 در تالاب انزلی صورت پذیرفت. برای این منظور 10 رشته تور گوشگیر ثابت و 10 دستگاه تله مخروطی مستقر گردید. میزان میانگین (± انحراف استاندارد)  CPUE هر رشته تور گوشگیر ثابت 03/0±17/0 و هر دستگاه تله مخروطی 07/0±26/0 کیلوگرم در 24 ساعت بدست آمد که اختلاف معنی‌دار بود. همچنین میزان آن برای هر 100 مترمربع از تور گوشگیر ثابت و تله مخروطی بترتیب 28/0±36/1 و 54/0±14/2 کیلوگرم در 24 ساعت محاسبه گردید که اختلاف معنی‌دار بود. بیشترین فراوانی نسبی (درصد) ماهیان صید شده برای تور گوشگیر ثابت، ماهی کاراس با 38 درصد و برای تله مخروطی، اردک ماهی با 65 درصد تعیین گردید. ماهیان صید شده در تله‌های مخروطی از نظر ترکیب گونه‌ای با دامنه تغییرات کمتر ولی از نظر فراوانی طولی و وزنی با دامنه تغییرات بیشتری نسبت به تورهای گوشگیر ثابت بودند. میزان صدمات وارده به ماهی صید شده در تله‌های مخروطی در مقایسه با تورهای گوشگیر ثابت، کمتر و مدت زمان ماندگاری یا زنده بودن ماهی در آن بیشتر بود. نتایج این بررسی نشان داد که استفاده از تله مخروطی به جای تور گوشگیر ثابت از نظر میزان صید، بازارپسندی و در نتیجه ارزش ریالی برای صیادان تالاب انزلی مقرون به صرفه‌تر خواهد بود و با بکارگیری این ابزار صید بر میزان درآمد آنان افزوده گردیده و همچنین آسیب کمتری به محیط زیست تالاب وارد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of efficiency between fyke net with fixed gill net in Anzali Wetland

نویسندگان [English]

  • Gh. Moradinassab
  • R. Ghorbani
  • S.R. Paighambari
  • A.A. Khanipour
چکیده [English]

Fixed gill net has been used for Teleostei fishery by the fishermen in Anzali Wetland. The
aim of this study was to compare the CPUE, species composition, length frequency and the
vulnerability of Teleostei between fixed gill net and fyke net from 1st November 2010 to 30st
March 2011 in Anzali Wetland. Ten fixed gill nets and ten fyke nets were set. Mean CPUE
(±SE) was estimated 0.17±0.03 and 0.26±0.07Kg/24h for fixed gill net and fyke net,
respectively. Mean CPUE differed significantly between two gears. Also mean CPUE (±SE)
differed significantly between fixed gill net and fyke net for 100m2 with higher CPUE
(2.14±0.54Kg/24h) in fyke net. The relative frequency of caught species in fixed gill net and
fyke net were dominated by Carassius auratus (38%) followed by Esox lucius (65%),
respectively. Length-frequency distributions of the species had greater range of length and
weight in fyke net in relative to fixed gill net. The amount of damage differed significantly
between fixed gill net and fyke net with less damage and with higher survival in fyke net. The
results of this study showed that fyke net has valuable and marketability catch in relative to
gill net that resulted to higher income for fishermen. Also these results demonstrated that fyke
net had less pressure on environment of Anzali Wetland.
*Corresponding author

کلیدواژه‌ها [English]

  • CPUE
  • species composition
  • Length frequency
  • FISHERY
  • Anzali Wetland