مقایسه شکل در پیش لاروهای سالم و تلف شده فیل ماهی (Huso huso) و الگوهای بد شکلی با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی

نویسندگان

چکیده

تلفات بالا در زمان پیش لاروی از مهمترین مشکلات مراکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری می‌باشد. به نظر می‌رسد که اکثر این لاروهای تلف شده دارای انواع ناهنجاری در قسمت‌های مختلف بدن باشند. از اینرو این تحقیق با هدف مقایسه شکل بدن بین نمونه‌های سالم و تلف شده و بررسی انواع الگو‌های بدشکلی در پیش لاروهای دارای کیسه زرده با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی به اجرا درآمد. عکسبرداری از نمونه‌ها توسط دوربین دیجیتال و ‌گذاشتن نشانه‌های اختصاصی (لند مارک) روی تصاویر دو بعدی با استفاده از نرم افزار tpsDig2 انجام شد. داده‌های نشانه‌های اختصاصی پس از روی هم‌گذاری براساس آنالیز پروکراست (GPA) با استفاده از روش‌های آماری چند متغییره PCA و DFA مورد تحلیل قرار گرفتند. بین نمونه‌های سالم و تلف شده اختلاف معنی‌داری از نظر شکل وجود داشت. انواع بدشکلی در قسمت سرپوش آبششی، حجم کیسه زرده و ناحیه دم پیش لاروها مشاهده شد. مطالعات آتی در مورد این ناهنجاری‌ها در مراحل لاروی و جوانی پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of alive and dead eleutheroembryo of Beluga (Huso huso) shape (5DPH) using geometric Beluga (Huso huso) shape (5DPH) using geometric

نویسندگان [English]

  • H. Eshaghzadeh
  • S. Eagderi
  • H. Poorbagher
  • R. Kazemi
چکیده [English]

High mortality of beluga prelarvae (Huso huso) occurs in hatcheries and this appears to be
linked to various abnormalities. Hence, this study was conducted to compare the body shape
of alive and dead beluga prelarvae (5DPH) and to find the patterns of deformities among
losses using geometric morphometric method. This method was applied to extract shape data
as landmark’s Cartesian coordinates. Specimens were photographed using digital camera and
the landmarks put on two-dimensional images using tpsDig2. Landmark data after GPA
(Generalized Procrustes Analysis) analyzed using PCA and DFA. Results showed significant
differences between alive and dead prelarvae shapes. In addition, various pattern of
deformities found in the operculum, yolk sac and caudal peduncle parts. Future studies are
suggested on larvae and juvenile stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beluga
  • Deformity
  • geometric morphometrics