بررسی روند تغییرات برخی از فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی در استخرهای پرورشی میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannaemi)

نویسندگان

چکیده

بدنبال معرفی میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus) به صنعت تکثیر و پرورش کشور توسط سازمان شیلات ایران، پست لاروهای این گونه در سال 1385 در استخرهای خاکی واقع در سایت‌های پرورش میگوی استان بوشهر و چوئبده آبادان در استان خوزستان با موفقیت پرورش یافت. با توجه به اهمیت بررسی کیفیت آب ورودی به استخرها و پساب خروجی تعداد 11 ایستگاه در این سایت در نظر گرفته شد. از این تعداد 2 ایستگاه در رودخانه بهمنشیر، 2 ایستگاه بر روی کانال‌های آبرسانی C4 C5، 6 ایستگاه روی مزارع فعال پرورش میگو در مجاورت کانال‌های آبرسانی C4 و و 1 ایستگاه در پساب خروجی از استخرها انتخاب گردید. نمونه‌برداری از تیر ماه تا مهر ماه سال 1387 و در طول زمان پرورش به مدت سه ماه بطول انجامید. نمونه‌برداری از فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی بصورت دو هفته یکبار و در مجموع به تعداد 66 نمونه انجام شد. اندازه‌گیری برخی از پارامترها از قبیل دما و pH HACH و اندازه‌گیری سایر پارامترها مانند اکسیژن، BOD5، شوری، سختی کل، نیترات، نیتریت، فسفات و کدورت پس از انتقال نمونه به آزمایشگاه و با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر و روشهای استاندارد صورت گرفت. نتایج حاصل از آنالیز پارامترهای فیزیکی و شیمیایی در ایستگاههای مورد بررسی نشان داد که بیشترین میزان اکسیژن محلول (ppm43/11)، فسفات (ppm93/3)، نیترات (ppm4/8) و TSS(کل مواد جامد)(ppm5048) نیتریت (ppm18/0) و pH (4/8) BOD5 (ppm39/10) بود. مقایسه مقادیر اندازه‌گیری شده در این مطالعه با استانداردهای موجود حاکی از آن است که بغیر از مقادیر فسفات، نیترات و TSS اندازه‌گیری شده در رودخانه سایر پارامترها با استانداردهای ارائه شده مطابقت داشته است و عموما آب ورودی اختلاف عمده‌ای نسبت به آب خروجی خارج شده از حوضچه‌های پرورشی نداشته و در حد مجاز بوده است.در محل و با استفاده از دستگاه C5و vannamei

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes in some physical and chemical parameters of shrimp (Litopenaeus vannamei) farms in Bahmanshir River and outlet of farms

نویسندگان [English]

  • F. Kianersi
  • M. Mazravei
  • S. Dehghan
  • GH.A Zarshenas
  • S. Farokhi Moghadam
چکیده [English]

Following introduction of (Litopenaeus vannamei) to shrimp culture industry by Iran Fisheries
Organization, the post-larvae of this species were reared successfully in earthen ponds in Bushehr and
Khuzestan (Choebdeh site) provinces. Due to activity of shrimp culture sites in Choebdeh and
importance of input and output water quality, this study was carried out in 11 selected stations
including: 2 stations in Bahmanshir River, 2 stations in C4 and C5 irrigation canals, 6 stations in
active shrimp farms along C4 canal ,and C5 canal and one station in output drainage canal. About 66
samplings were carried out during May-October 2009 from stocking to harvesting phases. Physical
and chemical parameters were sampled biweekly and some parameters such as pH and temperature
were measured in-vivo by HACH equipment. Other parameters such as DO, salinity, BOD5,TSS, NO3,
NO2, PO4 and turbidity were analyzed based on standard methods by expectrophotometer equipment
in Lab. Maximum values were: DO=11.4ppm PO4 =3.93ppm NO3 =10.09ppm TSS= 5408ppm
pH=8.4 NO2 =0.18ppm and BOD5 =10.4ppm. Majority of parameters except TSS, NO3 and PO4 were
in the range of acceptable limits. There was no difference in quality of waters between internal water
from river and drainage canals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shrimp farm
  • Water quality
  • Pollution
  • Khuzestan provinces
  • Persian Gulf