اثر سطوح مختلف آرد کنجاله کانولا بر شاخص‌های رشد و ترکیب بدن میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در شرایط پرورشی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به منظور تعیین اثرات افزایش سطوح مختلف آرد کنجاله کانولا بر شاخص‌های رشد و ترکیب بدن میگوی سفید غربی با میانگین (انحراف معیار)‌ وزن اولیه 5/0±5/2 گرم انجام گرفت. برای انجام تحقیق 4 تیمار و 3 تکرار در هر تیمار شامل: تیمار شاهد ( فاقد کنجاله کانولا و 30 درصد آرد ماهی) و 3 تیمار با سطوح 15، 30 و 45 درصد پروتئین گیاهی کانولا مورد استفاده قرار گرفت. میگوها بطور تصادفی به 12 تانک پلاستیکی 50 لیتری (25 میگو در هر تانک) معرفی شدند. میگوها 3 وعده در شبانه روز در ساعات 8، 14 و 20 به مدت 8 هفته، در آب با میانگین (انحراف معیار)‌ درجه حرارت 60/0±60/31 درجه سانتیگراد و شوری 8/0±41 گرم در لیتر تغذیه گردیدند. در ابتدای دوره پرورش بطور تصادفی تعداد 40 عدد از بچه میگو‌ها را انتخاب و همچنین در انتهای دوره پرورش از هر تکرار تعداد 10 عدد میگو صید و به منظور آنالیز لاشه به آزمایشگاه منتقل شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که جایگزینی تا 30 درصد کنجاله کانولا به جای آرد ماهی در جیره غذایی میگوی سفید غربی تأثیر منفی بر عملکرد رشد میگوهای تغذیه شده نداشت. تیمارهای 15 و 30 درصد کنجاله کانولا در شاخص‌های بهره برداری از پروتئین راندمان کمتری نسبت به تیمار شاهد داشته و بازماندگی در تیمار 1 کمتر از تیمار شاهد و تیمار 2 بیشتر از تیمار شاهد بوده که دارای اختلاف معنی‌دار آماری بودند. تیمار 15 و 45 درصد کنجاله کانولا در شاخص‌های ضریب تبدیل غذایی (FCR)، FE) و نرخ رشد ویژه (SGR) عملکرد ضعیف‌تری نسبت به تیمار شاهد داشته و دارای اختلاف معنی‌دار آماری بودند. از نظرترکیب بدن میگوها، شامل چربی، فیبر و خاکستر تیمار شاهد با سایر تیمارها دارای اختلاف معنی دار آماری بودند. ولی در شاخص پروتئین و رطوبت اختلاف معنی‌دار آماری بین تیمار شاهد و سایر تیمارها مشاهده نگردید. بهترین راندمان ضریب تبدیل غذایی (FCR)FE) و بازماندگی در تیمار 30 درصد کنجاله کانولا مشاهده گردید. بالاترین ضریب بهره برداری از پروتئین در تیمار شاهد مشاهده و اختلاف معنی داری با سایر تیمارها داشتند. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از جیره حاوی 30 درصد کنجاله کانولا بدلیل صرفه اقتصادی، کاهش هزینه غذا و بازماندگی بهتر می تواند جایگزین آرد ماهی در ساخت جیره‌های غذایی میگوی سفید غربی باشد.، نرخ کارائی غذا (نرخ بازده پروتئین، نرخ کارآیی غذا (

کلیدواژه‌ها