دوره و شماره: دوره 21، شماره 4 - شماره پیاپی 81، خرداد و تیر 1392 (81) 
6. بررسی تغییرات ذخایر ماهی کیلکای آنچوی ((Clupeonella engrauliformis در سواحل ایرانی دریای خزر طی سالهای 1374تا 1390

صفحه 57-66

حسن فضلی؛ علی اصغر جانباز؛ فرهاد کیمرام؛ شهرام عبدالملکی؛ کامبیز خدمتی


8. تعیین پارامترهای رشد ماهی کوپر (Argyrops spinifer) با استفاده از روش پیشینه‌پردازی و داده‌های حاصل از تعیین سن در سواحل استان بوشهر

صفحه 75-84

مهری قنبرزاده؛ نصراله محبوبی صفوفیانی؛ یزدان کیوانی؛ سعید اسداله؛ سید امین اله تقوی مطلق


12. بررسی تاثیراستفاده مجدد از آب خروجی بر شاخص‌های رشد و بازماندگی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss)

صفحه 115-124

علی نکوئی فرد؛ همایون حسین زاده صحافی؛ عباسعلی مطلبی مغانوجی؛ ابوالحسن راستیان نسب؛ داریوش آزادیخواه؛ بیژن مصطفی زاده


16. یافته علمی کوتاه:بیوتکنیک نگهداری کوتاه مدت اسپرم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

صفحه 157-164

محمود پورکاظمی؛ علی شکیبی دریا کناری؛ محمد رضا کلباسی؛ حسین عبدالحی؛ شهروز برادران نویری