دوره و شماره: دوره 21، شماره 4 - شماره پیاپی 81، خرداد و تیر 1392 (81) 
بررسی تاثیراستفاده مجدد از آب خروجی بر شاخص‌های رشد و بازماندگی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss)

صفحه 115-124

علی نکوئی فرد؛ همایون حسین زاده صحافی؛ عباسعلی مطلبی مغانوجی؛ ابوالحسن راستیان نسب؛ داریوش آزادیخواه؛ بیژن مصطفی زاده


یافته علمی کوتاه:بیوتکنیک نگهداری کوتاه مدت اسپرم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

صفحه 157-164

محمود پورکاظمی؛ علی شکیبی دریا کناری؛ محمد رضا کلباسی؛ حسین عبدالحی؛ شهروز برادران نویری