تاثیر سطوح مختلف کربوهیدرات جیره بر رشد، بازماندگی و ترکیبات بدن بچه ماهیان سفید دریای خزر ( Rutilus frisii kutum Kamenskii, 1901)

نویسندگان

چکیده

  این تحقیق به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف کربوهیدرات بر عملکرد رشد، ضریب تبدیل غذا و ترکیبات بدن بچه ماهی سفید دریای خزر انجام شد. ماهی ها با وزن اولیه 2 / 0 ± 8 / 0 گرم (میانگین ± انحراف معیار) با پنج جیره (سه تکرار) دارای انرژی و پروتئین یکسان و درصدهای مختلف کربوهیدرات (1 5 ، 20، 25، 30 و 35 درصد) به مدت ده هفته و چهار وعده در روز براساس اشتها غذادهی شدند. نتایج نشان داد بکارگیری کربوهیدرات تا سطح 35 درصد باعث افزایش برخی از شاخص‌های رشد از جمله وزن نهایی ( WF )، افزایش وزن بدن ( WG )، درصد افزایش وزن بدن ( BWI )، نرخ رشد ویژه ( SGR ) و نرخ کارایی پروتئین ( PER ) شده است . همچنین نتایج مربوط به آنالیز ترکیبات بدن نشان داد که افزایش سطح کربوهیدرات باعث افزایش سطح پروتئین بدن شده است، بطوریکه بیشترین مقدار پروتئین در بچه ماهیان تغذیه شده با سطح 35 درصد کربوهیدرات مشاهده شد. ن تایج این مطالعه نشاندهنده این است که افزایش سطح کربوهیدرات از 15 تا 35 درصد اثر منفی بر پارامترهای رشد بچه ماهیان سفید نداشت، بنابراین سطح 35 درصد کربوهیدرات در جیره بچه ماهیان 1 تا 2 گرمی سفید دریای خزر می­تواند باعث رشد مطلوب، کارآیی بهتر پروتئین شود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of dietary carbohydrate levels on growth, survival and body composition in Caspian Kutum (Rutilus frisii kutum, Kamenskii, 1901)

نویسندگان [English]

  • S. Mohammadzadeh
  • H. Noverian
  • H. Ouraji
  • B. Falahatkar
چکیده [English]

This study was carried out to evaluate the effects of dietary carbohydrate levels on growth
performance and body composition of juveniles Caspian Kutum (Rutilus frisii kutum). Fish
with initial average weight of 0.8±0.2g (±SD) were fed five isoproteic and isenergic
formulated diets with different carbohydrate levels including 15, 20, 25, 30 and 35% in
triplicate groups, 4 times daily according to their satiation for 10 weeks. Results showed that
increasing the level of carbohydrate to 35% significantly increase some growth indices such
as final weight (Wf), weight gain (WG), body weight increase (BWI), specific growth rate
(SGR) and protein efficiency ratio (PER). In addition, result of body composition analysis
showed that the increase in carbohydrate level lead to increase of protein level. So, the highest
amount of protein was observed in fingerlings fed with diet containing 35% carbohydrate. In
conclusion, the results indicate that increase in carbohydrate levels from 15 to 35% have not
any negative effect on growth parameters and therefore, the level of 35% carbohydrate in the
diet of 1-2g Caspian Kutum fingerlings can lead to better efficient in protein and desirable
growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feeding
  • Aquaculture
  • handmade food