مطالعه تاثیر اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora) بر میزان فعالیت سیستم عامل مکمل و لیزوزیم خون ماهی قزل‌آلای رنگین کمان

نویسندگان

چکیده

اثرات محرک ایمنی اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora)خون ماهی قزلآلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با میانگین (±انحراف معیار) وزنی 10±100 گرم مورد بررسی قرار گرفت. ماهیان به روش خوراکی و با غلظتهای 10، 20 و 40 میلی‌لیتر اسانس آویشن به ازاء هر کیلوگرم غذا به مدت 10 روز متوالی مورد تغذیه قرار گرفتند و مسیر جانبی عامل مکمل Alternative Complement Activity (CH50%) و لیزوزیم خون آنها 1، 8، 15 و 29 روز پس از آخرین تجویز اسانس مورد سنجش قرار گرفت. به منظور مقایسه، یک گروه شاهد نیز بدون افزودن اسانس به جیره غذایی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که میانگین عامل مکمل در روزهای اول و هشتم نمونه‌برداری در گروههای تغذیه شده با غلظتهای 10، 20 و 40 میلی‌لیتر اسانس آویشن شیرازی به ازاء هر کیلوگرم غذا نسبت به گروه شاهد افزایش معنیدار داشته است اما در روزهای پانزده و بیست و نهم نمونهبرداری بین گروه شاهد و گروههای تیمار تفاوت معنی‌دار دیده نشد. نتایج مربوط به میزان فعالیت لیزوزیم سرم در روزها و در تیمارهای مختلف نشان داد که تفاوت آماری معنیداری با گروه شاهد وجود نداشت. روی سیستم عامل مکمل و لیزوزیم Bioss.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Zataria multiflora essential oils on rainbow trout (Oncorhynchus mykis) complement component activity and lysozyme

نویسندگان [English]

  • M. Soltani
  • T. Zarifmanesh
  • S.J. Zorriehzahra
چکیده [English]

Influence of dietary administration of Zataria multiflora Bioss was evaluated on complement
component activity and lysozyme of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) to determine stimulatory
effect of essential oils. Fish weighting 100±10 g were fed with different doses of 10, 20 and 40 ml/kg
food for a period of 10 days. Alternative Complement Activity (CH50%) and serum lysozyme activity
were measured on days 1, 8, 15 and 29 after the essential oils administration. The obtained results
showed that for first and eighth days of sampling, the complement component mean in treatment
groups were significant higher than control group, while negligible difference is shown between
treatment groups. For fifteenth and twenty ninth days of sampling, no significant difference was seen
in the complement component mean among all examined groups. Also, the results of experiment show
that for all of days of sampling, essential oils of Zataria multiflora Bioss have no effect on serum
lysozyme activity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Essential Oils of Zataria multiflora
  • Oncorhynchus mykiss
  • Fish Immune System