بررسی اثر بیهوش کنندگی عصاره‌های آبی و الکلی تنباکو (Nicotiana tabacum) بر ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی از بیهوش‌کردن ماهی قزل‌آلا کاهش تحرک و کم کردن استرس ناشی از دستکاری به منظور تکثیر مصنوعی و نیز تسهیل عملیاتی مانند نشان‌گذاری، زیست سنجی، رقم بندی، معاینه و نمونه‌برداری می‌باشد. در تحقیق حاضر از عصاره‌های آبی و الکلی گیاه تنباکو (Nicotiana tabacum) برای بیهوش کودن ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncohrynchus mykiss) در 3 گروه وزنی بچه ماهی (کوچکتر از 80 گرم)، پرواری (حدود 200 گرم) و مولد (بزرگتر از 1500 گرم) مورد استفاده قرار گرفت که غلظت موثر تنباکو در عصاره آبی در تیمارهای 200 ، 400 ، 800 و 1600 میلی‌گرم در لیتر آب و غلظت مؤثر عصاره الکلی تنباکو در تیمارهای 7/0، 1 ، 7/1 و 5/3 میلی لیتر در یک لیتر آب مورد آزمایش قرار گرفت. به طور کلی می توان گفت عصاره تنباکو قزل‌آلا را در کمتر از 3 دقیقه بیهوش می‌کند و بازگشت از بیهوشی کمتر از 5 دقیقه طول می‌کشد. با توجه به مدت بیهوشی، زمان بازگشت از بیهوشی و آرامش ماهی در زمان بیهوشی، عصاره آبی در مقایسه با عصاره الکلی بیهوشی آرامتری را در ماهی قزل آلا اعمال می‌کند و غلظت‌های 200 تا 800 میلی‌گرم در لیتر عصاره آبی عملکرد موفق تری را دارا بودند. همچنین با توجه به ارتباط معنی داری که بین غلظت و شدت بیهوشی ومدت زمان ریکاوری وجود دارد. می‌توان از غلظت‌های پایین‌تر عصاره تنباکو برای آرام کردن ماهی برای حمل و نقل استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of anesthetizing effect of tobacco (Nicotiana tabacum) aqueous and alcoholic extract on Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • D. Zargham
  • M. Sharifrohani
  • I. Falahat Naserabad
  • T. Bashti
چکیده [English]

The main goal of anesthesia in rainbow trout is decrease mobility and reduce stress of fish while
breeding, and also facilitate operation such as manipulation to Tagging, Biometry, Sorting, Inspection
and Sampling for pathology test. In the present study, Aqueous and alcoholic extract of tobacco plant
(Nicotiana tabacum) for Anaesthetizing Rainbow trout (Oncohrynchus mykiss) in 3 weight groups: fry
(less than 80 g), growing(about 200 g) and breeding(larger than 1500g) were used. The effective dose
of tobacco in treatments 200, 400, 800 and 1600mg/lit in aqueous and 0.7, 1, 1.7 and 3.5mg/lit in
alcoholic extract were tested. Totally, we can say that tobacco extract Anaesthetizes the rainbow trout
in less than 3 minutes and recovery time is less that 5 minutes. Regarding to anesthetizing time,
recovery time and fish relaxing during anesthesia, aqueous extract applies more gentle anesthesia in
rainbow trout, and dose 200 to 800 mg/lit of aqueous extract were more successful. Also Regarding to
significant correlation between doze and Anesthetics extremity and recovery time (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tobacco
  • Rainbow trout
  • Anesthetic