مطالعه تنوع وغنای گونه‌ای ماهیان رودخانه های حوضه شرق دریاچه ارومیه

نویسندگان

چکیده

  حوضه دریاچه ارومیه از اکوسیستم‌های مهم و با ارزش در شمال غربی ایران است و رودخانه‌های جاری در آن ، زیستگاه گونه‌های بومی و اندمیک ماهیانی می باشند و مطالعات جامعه زیستی آنه اهمیت فراوان دارد. این پژوهش از آبان ماه 1386 لغایت مهر ماه 1387 روی فون ماهیان رودخانه‌های صوفی، آجی، قلعه و مردوق چای در بخش شرقی حوضه آبریز دریاچه ارومیه انجام پذیرفت. برای صید نمونه‌های ماهی از دستگاه الکتروشوکر استفاده شد و نمونه‌ها به کمک کلیدهای شناسایی معتبر شناسایی شدند. نتایج حاصل از بررسی 404 عدد ماهی صید شده، نشان دادکه این رودخانه‌ها زیستگاه 11 گونه ماهی متعلق به 3 خانواده کپور ماهیان ( Cyprinidae ) ، آزاد ماهیان ( Salmonidae ) و نماچلیده ( Nemacheilidae ) است. از میان ماهیان شناسایی شده، دو گونه Acanthalburnus urmianus و Chalcalburnus atropatenae جزو گونه‌های اندمیک و انحصاری ( Endemic ) و دو گونه Pseudorasbora parva و Carassius auratus از گونه‌های غیربومی ( Exotic ) و بقیه ماهیان جزو گونه‌های بومی ( Native ) حوضه آبریز دریاچه ارومیه هستند. ماهیان شناسایی شده در مردوق چای 11 گونه، آجی چای 5 گونه، قلعه چای 4 گونه و صوفی چای 3 گونه هستند. در میان رودخانه‌ها، بیشترین تنوع گونه‌ای و غنای گونه‌ای ماهیان بترتیب 89 / 1 = َ H و 90 / 1 R= مربوط به مردوق چای بود.

کلیدواژه‌ها