شناسایی، تعیین فراوانی و زیتوده جوامع ماکروبنتیک در آبهای ساحلی جنوب شرقی دریای خزر (استان گلستان)

نویسندگان

چکیده

بررسی فروانی و پراکنش موجودات ماکروبنتیک طی سالهای 90-1389 بصورت فصلی در 12 ایستگاه در دو عمق 1 و 5 متری در ساحل جنوب شرقی دریای خزر (گلستان) با مختصات تقریبی"17 '55 °53 تا "14 '1 °54 طول شرقی و "50 '54 °36 تا "53 '1 °37 عرض شمالی با استفاده از نمونه‌بردار Van Veenبا سه تکرار انجام شد. در منطقه مورد مطالعه 11 گروه از کفزیان شامل: Pyrgulidae، Ampharetidae، Neritidae، Nereidae، Cardidae، Gammaridae، Naididae، Balanidae، Foraminifera، Ostracoda و Cumaceae، جداسازی و شناسایی شدند. بیشترین درصد فراوانی گروههای غالب موجودات ماکروبنتوز در طول دوره نمونه‌برداری بترتیب مربوط به شکم‌پایان (Gastropoda) با 36/66 درصد، روزنه‌داران (Foraminifera) با 66/15 درصد، پرتاران (Polychaeta) با 09/14 درصد و دوکفه‌ای‌ها (Bivalvia) با 65/1 درصد نسبت به کل جمعیت بود. بیشترین و کمترین میزان فراوانی بدون تفاوت معنی‌داری بترتیب در فصول تابستان و پاییز با میانگین 62/34 و 8/17 درصد بدست آمد. حداکثر توده زنده موجودات ماکروبنتوز در فصل تابستان معادل 1/164 گرم در مترمربع و حداقل آن در فصل بهار معادل 75/20 گرم در مترمربع تعیین گردید. عمق، جنس بستر، فصل، اثر متقابل فصل- عمق، فصل- بستر – عمق تاثیر معنی‌داری روی زیتوده موجودات ماکروبنتوز داشت ولی روی فراوانی آنها تاثیری نداشت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification, abundance and biomass of benthic communities in south east coasts of the Caspian Sea (Golestan Province)

نویسندگان [English]

  • S. Sharbati
  • R. Akrami
  • S. Yelghi
  • J. Mirdar
  • Z. Ahmadi
چکیده [English]

The frequency and distribution of benthic species in the south east coast of Caspian Sea (proposed
site for cage and pen culture) were studied. Sampling was carried out in 2 water depths (1, 5) meters
and 12 stations were sampled in each depth using VanVeen sampler. Totally, 11 taxa were identified:
Pyrgulidae,Ampharetidae, Neritidae, Nereidae, Cardidae, Gammaridae, Naididae, Balanidae,
Foraminifera, Ostracoda and Cumaceae. The most abundant taxa were Gastropoda (66.36%),
Foraminifera (15.66%), Polychaeta (14.09%) and Bivalvia (1.65%) respectively. The maximum and
minimum biomass was 164.1 g/m in summer and 6.56 g/m in spring. Depth, substratum, season,
season-depth interaction, season- substratum –depth interaction had significant effects on biomass and
had no significant effect on abundance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Macro benthic
  • Invertebrates
  • Caspian Sea
  • Iran