بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی و شناسایی مولکولی نمونه های ساپرولگنیای جداسازی شده از تخم ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و ماهی آزاد دریای خزر(Salmo trutta caspius) به روش RAPD – PCR

نویسندگان

چکیده

جنس ساپرولگنیا یکی از مهمترین قارچهای آبزی بیماریزا در ماهیان پرورشی و وحشی است. در این مطالعه از تخمهای ماهیان قزل آلای رنگین کمان و آزاد دریای خزر آلوده به قارچ در مرکز بازسازی ذخائر آزاد ماهیان (شهید باهنر کلاردشت) نمونه برداری گردید. پس از کشت و خالص سازی،16 جدایه ساپرولگنیا (8 نمونه از تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان که بصورت R2 تا R9 و 8 نمونه از تخم ماهی آزاد دریای خزر که بصورت S2 تا S9 کد گذاری شدند) بدست آمد. در آزمایشات مولکولی جهت مقایسه نمونه های ساپرولگنیاهای اخذ شده از دو نمونه DNA تاییدشده شامل ساپرولگنیا پارازیتیکا (Saprolegnia parasitica) (ACTT # 200048) با کد R1 و ساپرولگنیا دیکلینا Saprolegnia diclina)( ACTT # 4206) ( با کد S1 در آزمایشات RAPD – PCR استفاده گردید. براساس ضریب تشابه بدست آمده، نمونه ها به سه گروه تقسیم شدند و ضریب شباهت در بین اعضاء هر گروه بیش از 90% بود. بر اساس ضریب شباهت، نمونه های هم گروه نمونه رفرانس،گونه مشابه در نظر گرفته شد. بطوریکه اعضا گروه 1 ساپرولگنیا پارازیتیکا، اعضا گروه 3 ساپرولگنیا دیکلینا و اعضا گروه 2 شناسایی نگردید. تمام نمونه ها در دمای 12 درجه سانتیگراد رشد داشتند لیکن در دمای 18 درجه رشدشان بسیار کندی بود. همچنین در بین نمونه ها اختلاف سرعت رشد نیز وجود داشت که کمترین سرعت رشد مربوط به S8 و R2 بود. در ارزیابی میکروسکوپیک 78% از نمونه های ساپرولگنیای تخم ماهی قزل آلا و 5/55% ساپرولگنیای تخم ماهی آزاد قابلیت تولید گامه متوالی داشتند. از سوی دیگر پدیده تولید نسلهای متوالی زئواسپور ثانویه در تمام اعضا گروه 1 مشاهده شد. لیکن این پدیده در دو گروه دیگر مشاهده نگردید. این مطالعه نشان میدهد که بهترین روش شناسایی برای گونه های ساپرولگنیا روشهای مولکولی است و باید به عنوان یک روش مکمل تایید کننده در کنار سایر روشهای شناسایی مبتنی بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی این گروه از قارچها مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of physiological aspects and molecular identification of Saprolegnia isolates from rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and Caspian trout (Salmo trutta caspius) eggs based on RAPD–PCR

نویسندگان [English]

 • M. Ghiasi
 • A. Khosravi,
 • M. Soltani,
 • M. Binaii
 • I. Sharifpour
 • H. Ebrahimzadeh Mosavi
 • A. Bahonar
چکیده [English]

The genus of saprolegnia is one of the most important pathogenic aquatic fungi in farmed and
wild fish. In the present study, fungal infected egss were collected from rainbow trout
(Oncorhyncus mykiss) and Caspian trout (Salmo trutta caspius). After purification, 16 isolates
were obtained (8 isolates from rainbow trout and 8 isolates from Caspian salmon,
respectively). The isolates were then coded as R2 – R9 (rainbow trout) and S2 – S9 (Caspian
trout).The registered DNA for S. parasitica (ACTT # 200048) and S. diclina (ACTT #
4206) were used and coded as R1 and S1, respectively. Based on the RAPD profile obtained
all samples were divided to 3 groups and members of each group had more than 90%
similarity among themselves. According to matrix of similarity and reference strains, the
isolates were classified as three groups. Therefore, all of isolates in group 1 and 3 were S.
parasitica and S. diclina, respectively, and the members of group 2 were known as
Saprolegnia sp. The results of thermal resistance assessment showed that the isolates of
rainbow trout and Caspian salmon eggs had slow growth in the temperature between 18 – 20
°C. Thus, R2 and S8 isolates had the lowest radial growth compared to other isolates. The
isolates categorized in S. parasitica (group 1) created secoundry zoospores but not observed
in two other groups. Thus, catenulated gamme was found in 78% and 55.55% isolates of
rainbow trout and Caspian trout eggs, respectively.
This study indicated that molecular methods were the best methods for identification of
Saprolegnia spp. and it could be applied as a supplementary confirming method.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Saprolegnia
 • Physiological aspects
 • molecular identification
 • Rainbow trout. Caspian