تأثیر دو نوع سین‌بیوتیک بر شاخص‌های بیوشیمیایی و ایمنی شناختی همولنف میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei)

نویسندگان

چکیده

از جمله راهکار‎هایی که می‎تواند علاوه بر تأمین مواد مغذی در جهت حمایت از رشد و نمو موجودات آبزی، سبب افزایش سلامت، مقاومت نسبت به استرس و عوامل بیماری‎زا شوند، استفاده از پروبیوتیک‎ها، پری‌بیوتیک‌ها و سین‌بیوتیک‌ها در جیره غذایی آبزیان می‎باشد. این تحقیق با هدف بررسی عملکرد دو سین‌بیوتیک تجاری و غیر‌تجاری بر شاخص‌های ایمنی‌شناختی و بیوشیمیایی همولنف میگوی سفید غربی در قالب 4 تیمار آزمایشی S1 (جیره‎ حاوی سین‌بیوتیک تجاری)، S2 (جیره‎ حاوی سین‌بیوتیک غیر‌تجاری)، تیمار S3 (جیره‎ حاوی سین‌بیوتیک‎های تجاری و غیر‌تجاری به صورت توأم) و شاهد (C) (جیره فاقد سین‌بیوتیک) انجام پذیرفت. برای سین‌بیوتیک تجاری از مخلوط باکتری لاکتوباسیلوس تجاری (با غلظت 106×5/1 در گرم) و مانان الیگوساکارید (با غلظت 1 درصد جیره) و برای سین‌بیوتیک غیر‌تجاری از مخلوط باکتری Lactobacillus plantarum (غیر تجاری) و مانان‌الیگوساکارید (با غلظت 1 درصد جیره)  استفاده گردید. پس از 2 ماه غذادهی، برخی از شاخص‎های همولنف از جمله تعداد هموسیت کل و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی و ایمنی مانند گلوکز، پروتئین کل، فعالیت فاگوسیتوزی، فنولوکسیداز و آنتی اکسیدانی کل، سنجش شد. نتایج نشان داد که استفاده از این سین‌بیوتیک‌ها (هم تجاری و هم غیر‌تجاری) تعداد کل هموسیت‌ها را بطور معنی‌داری افزایش داد (05/0>P). بعلاوه میگوهای تغذیه شده در هر سه تیمار سین‌بیوتیکی دارای فاکتورهای بیوشیمیایی و شاخص‌های ایمنی بهتری نسبت به گروه کنترل بودند.  در مجموع بر اساس نتایج این تحقیق می‌توان بیان نمود که استفاده از سین‌بیوتیک حاوی مانان‌الیگوساکارید و باکتری لاکتوباسیلوس بخصوص در صورت استفاده از Lactobacillus plantarum اثرات سودمندی بر شاخص‌های ایمنی میگوی سفید غربی دارد.

عنوان مقاله [English]

The effects of two synbiotics on biochemical and immunological parameters of White shrimp (Litopenaeus vannamei) hemolymph

نویسندگان [English]

  • S. Ziaeenejad
  • I. Sharifpour
چکیده [English]

The solution that can also provide nutrients to support the growth of aquatic organisms, increased health, resistance to stress and pathogens are using dietary probiotics, prebiotics and synbiotic in aquatic food. This study aimed to evaluate the performance of commercial and non-commercial synbiotic on hematologic and biochemical parameters of western white shrimp hemolymph was done in 4 treatments including S1 (commercial synbiotic), S2 (non-commercial synbiotic), treatment S3 (combination of commercial and non-commercial synbiotic) and control (C) (witout synbiotic). For commercial synbiotic, a mixture of a commercial Lactobacillus spp. bacteria (at a concentration of 1.5× 106 per g) and mannan oligosaccharide (at a concentration of 1%), and for non-commercial synbiotic, a mixture of a non-commercial Lactobacillus spp. (Lactobacillus plantarum) and mannan oligosaccharide was used. After 2 months of feeding, some of hemolymph indexes such as the number of total haemocytes, and biochemical and immunological parameters such as glucose, total protein, phagocytosis, phenoloxidase and total antioxidant were measured. The results showed that application of the synbiotics (both commercial and non-commercial) could increase the total number of haemocyte significantly (P<0.05). Immunological indicators and biochemical factors in the shrimp fed with different synbiotics, were beter than the control group (P<0.05). According to the results can mention that application of the synbiotics including mananoligosaccharide and Lactobacillus spp. bacteria, specialy if Lactobacillus plantarum was used, has beneficial effects on Immunological indicators of white shrimp.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Synbiotic
  • western white shrimp
  • Litopenaeus vannamei
  • mannan oligosaccharide
  • Lactobacillus spp