دوره و شماره: دوره 24، شماره 4 - شماره پیاپی 93، آذر و دی 1394 (93) 
بررسی قابلیت استفاده از یک گونه دو کفه ای به منظور پایش زیستی عناصر در خلیج فارس با بکارگیری یک روش آنالیز غیرتخریبی

صفحه 65-85

نیما پورنگ؛ فاطمه قنبری باغستانی؛ محمد لامعی رشتی؛ محمدصدیق مرتضوی؛ عیسی کمالی؛ طوبی وارسته


اثر تداخلی کادمیوم و کاهش اکسیژن محیطی بر میزان متابولیسم ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

صفحه 87-101

پدرام ملک پوری؛ رحیم پیغان؛ نصرالله محبوبی صوفیانی؛ نیل هربرت؛ بابک محمدیان


بررسی تاثیر حشره‌کش مالاتیون بر بافت و آنزیم های کبدی ماهی کلمه دریای خزر(Rutilus rutilus caspicus)

صفحه 117-126

فرزانه فرخی؛ شهلا جمیلی؛ مریم شهیدی؛ علی ماشینچیان؛ غلامحسین وثوقی