بررسی اثر سطوح متفاوت اسیدهای آمینه لیزین و متیونین بر ترکیبات بیوشیمیایی و پروفیل اسید آمینه بدن ماهیان جوان صبیتی (Sparidentex hasta)

نویسندگان

1- گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر.

چکیده

در این مطالعه که به مدت 8 هفته به طول انجامید اثر سطوح متفاوت لیزین و متیونین بر ترکیبات بیوشیمیایی و پروفیل اسیدهای آمینه بدن ماهیان جوان صبیتی (Sparidentex hasta) بررسی شد. بدین منظور تعداد 180 قطعه بچه ماهی با میانگین وزن اولیه 4/1 ± 59/37 گرم، به طور تصادفی در 18 تانک توزیع گردیدند. ماهیان سه بار در روز تا حد سیری و با 6 جیره غذایی تغذیه شدند که جیره های غذایی عبارت بودند از: تیمار 1 (گروه کنترل): فاقد لیزین و متیونین، تیمار 2: 100 % متیونین، تیمار 3: 75 % متیونین و 25 % لیزین، تیمار 4: 50 % متیونین و 50 % لیزین، تیمار 5: 25 % متیونین و 75 % لیزین، تیمار 6: 100% لیزین. نتایج نشان داد که محتوای پروتئین لاشه به طور معنی داری تحت تاثیر مکمل های آمینو اسیدی قرار گرفت و بالاترین میزان آن در لاشه ماهیان تغذیه شده با تیمار 3 سنجش شد(p<0.05). بعلاوه افزایش سطح لیزین در جیره سبب افزایش میزان چربی لاشه ماهیان مورد مطالعه گشت هرچند که محتوای چربی، رطوبت و خاکستر لاشه در بین گروه های مختلف تفاوت معنی دار نشان نداد. همچنین مجموع اسیدهای آمینه ضروری (EAA∑) و اسیدهای آمینه غیر ضروری (NEAA∑) و نسبت ، تحت تاثیر مکمل های آمینواسیدی قرار گرفتند به طوری که EAA∑ بدن و نسبت  با افزایش سطح مکمل ها بطور معنی داری افزایش نشان داد و در تیمارهای تغذیه شده با سطوح بالای متیونین بالاترین مقدار مشاهده شد. نتایج حاصل مبین آن است که افزودن مکمل های آمینو اسیدی به میزان 75% مکمل متیونین و 25% مکمل لیزین به جیره ای با 95/45 درصد پروتئین دارای اثرات مثبت بر ترکیبات بیوشیمیایی لاشه و محتوی اسیدهای آمینه بدن در پرورش بچه ماهی صبیتی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of amino acid supplementation of lysine and methionine on body biochemical composition and amino acid profile of Sobaity sea bream (Sparidentex hasta) juveniles.

نویسندگان [English]

  • N Beirami
  • M Zakeri
  • P Kochenin
  • V Yavari
  • H Mohammadi Azarm
چکیده [English]

In this study that lasted to 8 weeks, was conducted to determine  the effects of dietary supplementation of lysine and  methionine on body biochemical composition and amino acid profile of Sobaity sea bream, Sparidentex hasta. Therefore, 180 juvenile fish with an initial weight of 31.38 ±1.4 g were distributed randomly among eighteen tanks. Fish were fed to satiation three time per day (08:00, 13:00 and 18:00 hours) with formulated diets containing six different levels of dietary methionine and lysine; Diet 1: a control diet without dietary amino acid supplementation; Diet 2: 100% methionine supplementation; Diet 3: 75% methionine and 25% lysine supplementation; Diet 4: 50% methionine and 50% lysine supplementation; Diet 5: 25% methionine and 75% lysine supplementation and Diet 6: 100% lysine supplementation.The results of this study showed Carcass protein content was significantly affected by the amino acid supplements and the highest level of carcass protein observed in fish were fed by diet 3(P<0.05). Also Increasing levels of  lysine in diet caused increases the amount of fat in the carcass although the content of carcass fat, moister and ash were not significantly different among thetreatments (P > 0.05). In addition, essential amino acids (ΣEAA) and non-essential amino acids (ΣNEAA) and  ratio ΣEAA / ΣNEAA, were affected by lysine and methionine amino acid supplementation as ΣEAA and ratio (ΣEAA) / (ΣNEAA) significantly increased with increasing levels of amino acid supplementation and the highest amount of this parameters observed in groups were fed by diet with high levels of methionine.The results showed that adding 75%  dietary methionine supplementation and 25% lysine supplemtation to the diet containg 45/95% protein, have positive effects on biochemical composition and amino acid profile in rearing of Sobaity seabream juveniles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sobaity sea bream
  • Amino acid
  • Lysine
  • Methionine
  • Sparidentex hasta