دوره و شماره: دوره 25، شماره 5 - شماره پیاپی 98، بهمن و اسفند 1395 (98) 
ارزیابی کیفیت آب دریاچه سد زاینده رود با استفاده از شاخص WQI

صفحه 51-63

مهتاب خلجی؛ عیسی ابراهیمی؛ ابراهیم متقی؛ سعید اسداله؛ هستی هاشمی نژاد


مطالعه اثر ضد جلبکی 6 گونه جلبک ماکروسکوپی خلیج فارس بر رشد و شکوفایی جلبک Cochlodinium polykrikoides

صفحه 87-96

مریم معزی؛ عیسی عبدالعلیان؛ کیومرث روحانی قادیکلایی؛ حجت اله فروغی فرد؛ محمد صدیق مرتضوی؛ محمدرضا زاهدی


مطالعه خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب در دریاچه پشت سد آزاد سنندج بمنظور فعالیت های شیلاتی

صفحه 143-157

حسن نصراله زاده ساروی؛ فرخ پرافکنده؛ حسن فضلی؛ رحمان میرزایی؛ حمید حسین پور؛ محمد علی افرایی؛ عبداله نصراله تبار؛ آسیه مخلوق؛ نظیر واحدی