یافته کوتاه: اثر سطوح مختلف پروتئین جیره غذایی و شوری‌های متفاوت آب بر شاخص‌های بیوشیمیایی همولنف میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) جوان

نویسندگان

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

در مطالعه حاضر شاخص­های بیوشیمیایی همولنف میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) با سه سطح متفاوت پروتئین جیره غذایی (45 و 35، 25%) در سه سطح شوری آب پرورشی (ppt 35-32 و 15-12، 3-0) مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور تعداد 350 قطعه میگو با متوسط وزن و طول اولیه 18/0±55/5 گرم و 15/0±81/8 سانتی­متر در 27 مخزن بتنی با ظرفیت 10 تن (طول: cm 600، عرض: cm 170 و ارتفاع: cm 100) مورد آزمایش قرار گرفتند. میگوها 4 بار در روز در حد اشباع به مدت 56 روز تغذیه گردیدند. نتایج نشان داد که در سطوح 35 و 45% پروتئین جیره غذایی و شوری آب 35-32 قسمت در هزار میزان پروتئین، اوره، لیپوپروتئین با چگالی بالا و لیپوپروتئین با چگالی پایین افزایش پیدا کرد و تحت تأثیر برهم­کنش هر دو عامل متغیر قرار گرفتند (05/0P≤). علاوه بر این، سطح کلسترول و تری­گلیسرید نیز به طور معناداری در تیمار حاوی 45% پروتئین و شوری ppt 35-32 بالاتر بود. همچنین میزان گلوکز همولنف نیز تنها ارتباطی معکوس را با افزایش پروتئین جیره غذایی نشان داد (05/0P≤). قابل ذکر است که سطوح متفاوت و برهم­کنش هر دو عامل متغیر مورد آزمایش نیز بر میزان اسید اوریک همولنف اثری نداشت. در مطالعه حاضر بهترین سطوح شاخص­های بیوشیمیایی همولنف در جیره غذایی حاوی 35 درصد پروتئین و شوری ppt 35-32 به دست آمد و در این سطوح کمترین استرس به میگو وارد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Short Communication: Effect of different dietary protein levels and water salinities on biochemical heamolymph parameters of white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) juvenile

چکیده [English]

In this study, biochemical heamolymph parameters indices of the white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) with three dietry protein levels(25, 35 and 45%) in the three levels of water salinity(0-3, 12-15 and 32-35 ppt) was studied. For experimental 350 shrimps with the average weight of 5.55±0.18 g and length of 8.81±0.15 cm were distributed randomly in 27 ten tones (length: 600 cm, width: 170 cm and height: 100 cm) concrete tanks. Experimental group were fed to satiation 4 times a day the experimental period. The results showed that at dietary protein levels of 35 and 45% and the water salinity of 32-35 ppt the amount of protein, urea, HDL and LDL increased (P≤ 0/05). Cholesterol and triglycerides levels in treatment with dietry protein level of 45% and the salinity of 32-35 ppt had increased. The glucose level of the plasma changed only by the modification of the protein level and had a revers relation with this variable (P≤ 0/05). However, different levels of protein and salinity had no effect on the amount of hemolymph uric acid. So besed biochemical heamolymph parameters on the results of this study, in dietry protein level 35% and salinity of 32-35 ppt and at least stress in the levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dietary protein
  • Salinity
  • biochemical hemolymph parameters
  • Litopeneus vannamei