یافته کوتاه: بررسی اثرات شوری های مختلف بر بافت کلیه ماهی بنی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

3 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی اثرات شوری های مختلف  بر بافت کلیه ماهی بنی بود. برای انجام این پژوهش تعداد 144 قطعه ماهی بنی سالم با میانگین وزنی 36/2 ± 350 گرم و طول 25/1± 25 سانتیمتر در پنج گروه مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه اول به عنوان شاهد در آب معمولی شهری کلرزدایی شده و چهار گروه بعدی به ترتیب در غلظت­هایی با شوری 4، 8، 12و 16 ppt در شرایط یکسان نگهداری شدند. در روزهای 1، 3 ، 7 ، 14 ، 21  و 28  از بافت کلیه نمونه­هایی به ضخامت حداکثر 5/0 سانتیمتر تهیه و در محلول بوئن تثبیت شدند. پس از انجام روش استاندارد و معمول تهیه مقاطع بافتی برش­هایی به ضخامت 6- 5 میکرومتر تهیه و رنگ­آمیزی به روش H&E بر روی آنها انجام گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که  انتقال تدریجی ماهی بنی به آب با شوری بالا باعث افزایش تعداد و قطر گلومرول ها بویژه در شوری های بالا شده اما از شدت آن در روزهای پایانی دوره کاسته شده بود (p<0.05). همچنین بیشترین قطر  و ضخامت توبول های جمع کننده ادراری مربوط به آب شیرین و در روز 28 گزارش گردید (p<0.05). با توجه به روند کاهشی منابع آب شیرین از این تحقیق می­توان نتیجه گرفت که ماهی بنی تا چه اندازه می­تواند با تغییر در ساختار کلیه در مقابل شوری مقاومت کند. این یافته ها نشان داد که ماهی بنی شوری پسند بوده و  دارای توانایی تنظیم حیاتی در برابر شوری های مختلف باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Short Communiation: Effect of different salinity concentration on kidney of benni, Barbus sharpeyi

نویسندگان [English]

  • H Morovvati 1
  • R Abdi 2
  • M.M Shamsi 3
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effects of different salinity on kidney of Barbus sharpeyi. For this study, 144 healthy Barbus sharpeyi with an average weight of 350 ± 2.36 grams and length 25 ± 1.25 cm in five groups were studied. The first group as control located in municipal dechlorination water and the next four groups respectively were kept in salinity 4ppt, 8ppt, 12ppt and 16ppt in the same condition. On days 1 , 3 , 7 , 14 , 21 and 28 sample of kidney with maximum thickness of 0.5 cm prepare and were placed in  bouin's solution.Then the standard method of parafin sections were done and 5- 6 micrometer thick of tissue sections prepared and stained with H&E methods. Results showed the gradual transfer of fish to water with high salinity caused obvious changes as increase the number and diameter of the glomeruli  especially in high salinity but the severity was reduced at the end of the period (p<0.05). Also highest diameter and thickness of the collecting tubules were reported in fresh water at 28 days (p<0.05). Due to the decrease of freshwater resources, from this research can be concluded that the Barbus sharpeyi how much can resist opposite the salinity.These findings suggest that fish Barbus sharpeyi was friendly with salinity and ability to set vital to different salinity

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fish
  • Histology
  • Salinity
  • Gradation