بررسی زیست شناسی تولید مثل ماهی عنزه Barbus esocinus (Heckel , 184) در دریاچه سد دز (شمال استان خوزستان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

اهواز

چکیده

 این بررسی در مدت یکسال از فروردین ماه تا اسفند ماه 1378 در دریاچه سد دز در شمال استان خوزستان انجام گردید. 607 عدد ماهی که 267 عدد نر، 64 عدد ماه و 276 عدد نابالغ بودند، توسط تورگوشگیر ثابت و قلاب صید گردید. دامنه طولی ماهیان ماده بین 156 تا 1350 میلی متر و دامنه وزنی بین 31.7 تا 26500 گرم و در نرها دامنه طولی بین 183 تا 1065 میلی متر و دامنه وزنی نمونه های نر بین 48 تا 12208 گرم اندازه گیری شد. دامنه طولی و وزنی ماهیان ماده بیشتر از نرها بوده و فراوانی افراد نر بیش از ماده ها بدست آمد. از نتایج بدست آمده استنباط می شود که این گونه در فصل بهار با بالا آمدن آب دریاچه در یک دوره کوتاه و یکبار در سال با رها کردن یکدفعه ای تخمها، در مناطق بالا دست و کم عمق دریاچه و رودخانه بر روی سنگریزه ها تخم ریزی می کند. تخم ریزی در دمای 24 درجه سانتی گراد صورت می گیرد. هماوری آن متوسط و نسبت جنسی نر به ماده در کل 1: 4.17 بدست آمد. افراد نر زودتر از افراد ماده به بلوغ جنسی می رسند. در جمعیت این ماهی گروههای مختلف طولی دیده می شود و بنظر می آید که گونه ای با عمر متوسط باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE REPRODUCTION BIOLOGY OF BARBUS ESOCINUS IN DEZ DAM RESERVIOR

نویسندگان [English]

  • Gh. Eskandari
  • S. Dehghan
  • M. Nikpeay
Ahvaz
چکیده [English]

 
This study was carried out from April 1999 to March 2000 in Dez dam reservoir located at North Khouzestanprovince. From the total number of 607 specimen of collected fish, 267 and 64 were males and females respectively, and276 specimen were immature. Samples were caught by hooks and gill nets. Length range of females was 156-1350 mm and their weight range was 31.7-26500 g. Males ranged 183-1065mm in length and 48-12208g in weight. The males showed more ranges in length and weight comparing to females. The spawning period is very short and occuring in spring after flooding of the river and increase in the reservoir water level. This species is a total spawner and eggs are release in upstream regions and reservoir shallow waters on bottoms gravels. Spawning occurs in 24°C. Fecundity was intermediate. Sex ratio was 4.2:1.0 (male/female). Males show a faster maturation. According to the ratio of gut length to the body length, it seems to be an omnivorous species, but all samples were found to have fish in their stomachs (100%). Feeding intensity was higher in males. Annual growth is slow and asymptomatic length is more than 2m. Relative growth in weight is not in accordance with growth in length for various length groups, and relative growth in weight is increased with increasing of fish length. Growth of this species is positive allometric type. Various length groups were observed in examined specimens. It I seems that it has a longer reproductive life comparing to its pre-maturation life. Relative fatness is higher in females.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reproduction
  • BARBUS ESOCINUS
  • DEZ DAM
  • KHOUZESTAN PROVINCE
  • Iran