برآورد میزان زی توده و اثر شاخص های هواشناسی روی ذخایر میگوی موزی (Penaeus merguiensis) در آبهای ساحلی هرمزگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

بندرعباس

چکیده

 با بررسی های بعمل آمده که بصورت ماهانه و درسالهای 1378 تا 1381 توسط شناور تحقیقاتی تجلی و چهار فروند شناور محلی و به روش مساحت جاروب شده (Swept area) در آبهای منطقه بندرعباس تا سیریک صورت گرفته، مشخص گردید که زمان بهینه آغاز فصل صید در استان هرمزگان در ساله 1378، 1379، 1380 و 1381 بترتیب 17/7/78، 12/7/79، 10/7/80 و 6/7/81 بوده و میزان زی توده (Biomass) برای میگوی موزی Penaeus merguiensis درسالهای مذکور بترتیب 731، 1350.36، 636.17 و 1708.45 تن با تغییرات ±10 درصد برآورد گردید.
نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون (Pearson correlation) مشخص نمود که بین میزان صید بر واحد تلاش (CPUE) ماهانه میگوی موزی و شاخص های هواشناسی در سالهای مورد بررسی ارتباط معنی دار وجود دارد. همچنین با توجه به P value محاسبه شده (P<0.05)، نشان می دهد که بین میزان CPUE و میانگین دما و رطوبت ارتباط معنی داری بدست آمد، در حالی که بین میزان CPUE میگو و میزان بارندگی و تبخیر هیچ گونه ارتباط معنی داری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

BIOMASS ESTIMATION AND EFFECT OF METEOROLOGICAL PARAMETERS ON PENAEUS MERGUIENSIS STOCKS IN THE HORMUZGAN PROVINCE COASTAL WATERS

نویسندگان [English]

  • M. Safaei
  • E. Kamrani
  • M. Momeni
Bandarabbas
چکیده [English]

This study designed with objective on shrimp population structure biomass, management aspects and meterological factors that affect on them. This investigation was carried out monthy by swept area method from Bandar Abbas to Sirik area waters. 
The optimum time for opening fishing season in Hormuzgan province waters in years 1999,2000, 2001 and 2002 respectively were about 9/10/1999, 4/10/2000, 2/10/2001, 28/9/2002 and total biomass for years 1999 up to 2002 were 731, 1350, 636 and 1708 tonnes, respectively.
The Pearson corrlation test between catch per unit of effort (CPUE) and meteorological parameters showed the significant corrlation for mean temperature and moisture (P < 0.05) and for rainfall and evaporation did not show any significant corrlation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PENAEUS MERGUIENSI
  • METEOROGICAL PARAMETER
  • Persian Gulf and Oman Sea
  • Iran