اثر زمان شروع غذادهی روی رشد و بقاء لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گرگان

2 ساری

چکیده

در این تحقیق اثر زمان شروع غذادهی (تغذیه خارجی) از روز 9، 10، 11، 12 و 13 پس از تفریخ با غذای زنده (ناپلیوس آرتمیا)، روی رشد و بقا لاروتاسمی ایرانی با تراکم 400 عدد لارو در هر0.1 مترمربع، در درجه حرارتهای 0.8 ± 17.7 و 0.4 ± 18.1 درجه سانتی گراد مورد مطالعه قرار گرفت.
نتایج این بررسی نشان داد که زمان شروع غدادهی روی طول، وزن، نسبت به طول به وزن نرخ ردش ویژه اثر می گذارد، اما تاخیر یک روز در زمان شروع غذادهی تاثیری روی بقا لارو ندارد (P<0.05). همچنین تاثیر دو روز در زمان شروع غذادهی تاثیری روی بقا لارو ندارد (P<0.05). همچنین تاخیر دو روز در زمان شروع غذادهی تاثیری روی ضریب وضعیت (با شیب رگرسیونی محاسبه شده) لارو تاسماهی ایرانی ندارد. پس با توجه به نتایج این تحقیق، طول، وزن، نسبت طول به وزن و نرخ رشد ویژه بهتر از درصد بقا و ضریب وضعیت می توانند اثرات تاخیر در زمان غذادهی به لارو تاسماهی ایرانی را نشان دهند. در نتیجه بهتر است در درجه حرارتهای 17.7±0.8 و 18.1±0.4 درجه سانتی گراد به ترتیب از روز دوازدهم و دهم پس از تفریخ، اقدام به غذادهی لارو تاسماهی ایرانی نمود، بطوریکه تاخیر بیشتر در غذادهی اثر منفی روی رشد لارو دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECT OF THE TIMING OF INITIAL FEEDING ON GROWTH AND SURVIVAL OF PERSIAN STURGEON (ACIPENSER PERSICUS) LARVAE

نویسندگان [English]

  • Z. Kordjazi 1
  • A. Kamali 1
  • R. Nazari 2
  • F. Yaghmaei 1
1 Gorgan
2 Sari
چکیده [English]

Effect of the timing of first feeding (9, 10, 11, 12 and 13 days post hatch) with a live food (Anemia naupli) on Persian sturgeon was examined at 17.7±0.8 and 18.1±0.4°C. The results showed that the timing of first feeding affected on weight, length, length-weight ratio and specific growth rate, but one day delay in the timming of initial feeding doesn't affect on the survival and two days delay in the timming of initial feeding doesn't affect on the condition factor. Results of this research showed that some factors such as weight, length, length-weight ratio and specific growth rate, are more suitable than survival and condition factor for exhibiting of effects of delay in the starting time of initial feeding in Persian sturgeon fish larvae. Thus it is better that the initial feeding of Persian sturgeon at 17.7±0.8 and 18.1 ±0.4°C started on 12 and 9 days after hatching, respectively, as well as more delay in intiating exogenous feeding has negative effects on growth of larvae.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Larvae
  • EXOGENOUS FEEDING
  • Growth
  • survival
  • ACPENVER PERSICUV