بررسی بیوسیستماتیک گونه های جنس Alosa در سواحل استان های مازندران و گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ساری

2 تهران

چکیده

 این مطالعه بخشی از پروژه شناسایی و تعیین پراکنش شگ ماهیان در حوضه جنوبی دریای خزر بود که در استانهای مازندران و گلستان در سالهای 78 تا 80 همزمان با شروع فصل صید ماهیان استخوانی (20 مهر ماه تا 15 فروردین ماه سال بعد) صورت پذیرفت.
در مجموع 336 عدد از شگ ماهیان بررسی شدند. نتایج نشان داد که ماهیان شناسایی شده شامل چهار گونه: شگ ماهی براشنی کووی Alosa braschnikowii (Borodin، 1904)، شگ ماهی دریای خزر A. caspia (Eichwald، 1938)، شگ ماهی چشم درشتA. saposchnikowii (Grimm، 1887) و شگ ماهی مهاجر A. kessleri (Grimm، 1887) می باشند.
جهت شناسایی گونه ها از دو شاخص صفات ریختی و شمارشی استفاده شد. از مهمترین شاخصهای شمارشی مورد بررسی خارهای آبششی بودند بطوری که گونه براشنی کووی دارای 20 تا 40 عدد و بطور میانگین 6.11±30.93 عدد؛ شگ ماهی دریای خزر دارای 110 تا 125 عدد و بطور میانگین 5.23±118.3 عدد؛ شگ ماهی مهاجر دارای 60 تا 73 عدد و بطور میانگین 3.31±66.82 عدد و شگ ماهی چشم درشت دارای 29 تا 48 عدد و بطور میانگین 4.49±32.83 عدد خار آبششی بود.
از مهمترین شاخصهای ریختی بدست آمده نسبت درصد قطر چشم به طول بدن بود که برای گونه براشنی کووی این نسبت از 2.9 تا 5.82 و بطور میانگین 0.53±4.72 درصد؛ برای شگ ماهی دریای خزر از 5.73 تا 7.46 و بطور میانگین 0.52±6.21 درصد؛ برای شگ ماهی چشم درشت 6 تا 9.33 و بطور میانگین 1.08±7.30 درصد و برای شگ ماهی مهاجر 4.27 تا 6.48 و بطور میانگین 0.71±5.46 درصد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biosystematic study of (Clupeidae) Alosa in Mazandaran and Golestan province coastal waters

نویسندگان [English]

  • M. Afraei badpey 1
  • F. Parafkandeh 2
  • A. Salmani 1
  • H. Khoshbavar rostami 1
1 Sari
2 tehran
چکیده [English]

This survey is part of identification and determination of clupeidae (Genus Alosa), in southern Caspian Sea, Mazandaran and Golestan Province coastal waters during 1997-99. In this study, total of 336 fish samples were studied.
 The results showed that 4 species of clupeidae, belong to: Alosa brashnikowii (Borodin, 1904), A. caspia (Eichwald, 1983), A. saposchnikowii (Grimm, 1887) and A. kessleri (Grimm, 1887). For species identification two morphometric and morphomerestic factors were used.
 One of the important factors of morphometric is gill rakers and, A. braschnikowii had 20-40 with average of 30.93±6.11, A. caspia had 110-125 with average of 118.3±5.23, A. kessleri had 60-73 with average of 66.82±3.31 and A. saposchnikowii had 20-48 with of average of 32.83 ±4.93 percent gill rakers.
 Another important morphometric factors are percent ratio of eye diameter to total length. A. braschnikowii had 2.9-5.82 and average of 4.72±0.53 percent, A. caspia had 5.73-7.46 and average of 6.21±0.52, A. saposchnikowii had 6-9.33 and average of 7.3±1.8 percent and finally, A. kessleri had 4.27-6.48 and average of 5.46 ±0.71 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identification. Clupeidae
  • Alosa braschnikowii. A. kessleri
  • A. caspia
  • A. saposchnikowii
  • Caspian Sea. Iran