بررسی اثرات برخی عوامل فیزیکی و شیمیایی بر رشد و بازماندگی میگوی ببری سبز Penaeus semisulcatus

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

بوشهر

چکیده

 این تحقیق در 3 استخر 0.4 هکتاری با تراکم 25 عدد پست لارو در متر مربع در سایت پرورشی حله استان بوشهر در سال 1381 انجام گردید. میانگین میزان برداشت از سه استخر میگوی ببری سبز طی 109 روز دوره پرورش، 781 کیلوگرم معادل 1954 کیلوگرم در هکتار با میانگین وزنی 10.59 گرم و ضریب غذایی 1.3 بود. 
فاکتورهای ثبت شده در دوران پرورش از قبیل دمای آب، اسیدیته، میزان شفافیت، شکوفایی پلانکتونی، شوری، نیترات، فسفات، عمق آب استخر، اکسیژن محلول و میزان غذای مصرفی همبستگی های متفاوتی را با متغیر وابسته وزن میگوها داشته اند که در این میان میزان شکوفایی پلانکتونی در میگوی ببری سبز به میزان r=0.807 بیشترین همبستگی را داشت. مجموع مقادیر همبستگی چهار فاکتور میزان شکوفایی پلانکتونی، اکسیژن صبحگاهی، ثبات اسیدیته در محیط استخر و میزان غذادهی به ترتیب اهمیت (r=0.939) برآورد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

INVESTIGATING THE EFFECTS OF PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF, WATER ON GROWTH AND SURVIVAL RATE OF THE CULTURED PENAEUS SEMISULCATUS

نویسندگان [English]

  • M. Banafi
  • V. Yegane
Bushehr
چکیده [English]

Studying the likely relationships between biotic and abiotic factors and their effects on growth and survival of the cultured aquatics is one of the most important fishery research areas. In this study, we used three Penaeus semisulcatus culture ponds, each with 0.4 hectares surface area and a stocking rate of 25 shrimps per square meter in Bushehr Province of Iran to examine the effects of physico-chemical properties of water on growth and, survival rate of the shrimp.
The average body weight of the shrimp reached as high as 10.59 grams and with an estimated food conversion ratio of 1.3, a mean yield of 1954 kg/ha was recorded in this study. The independent variables including water temperature, pH, planktonic bloom, salinity, nitrate and phosphate, water depth, dissolved oxygen and food consumption had all significant correlations with the shrimp weight as dependent variable. The planktonic bloom showed the highest correlation with the shrimp weight (r=0.8.7). The overall correlation of first four most important factors with the shrimp weight, namely planktonic bloom, morning dissolved oxygen, pH stability arid feeding rate was estimated to be, r=0.939.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth
  • PENAEUS SEMISULCATUS