دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، آذر و دی 1384 
3. شناسایی انگلهای برخی از ماهیان منابع آبی استان زنجان

صفحه 23-40

جمیله پازوکی؛ محمود معصومیان؛ مهدی قبادیان


5. مقایسه فراوانی پلانکتونها و کفزیان کارگاههای پرورش تاسماهیان و بررسی نقش آنها در ضریب چاقی بچه ماهیان

صفحه 51-64

فروزان چوبیان؛ علیرضا نیکوییان؛ رودابه روفچاهی؛ عما ارشد؛ مرجان صادقی راد؛ کوروش حدادی مقدم؛ ذبیح اله پژند


9. ارزیابی پتانسیل تولید آرتمیا در بخشی از آبهای شور منطقه گناباد

صفحه 99-118

فرشته قاسم زاده؛ عباس متین فر؛ شهلا جمیلی؛ علیرضا زارعی


10. مقایسه پرورش گوشتی فیل ماهی ( Huso huso ) در وان فایبر گلاس و استخر خاکی

صفحه 119-132

محمود محسنی؛ محمد پورکاظمی؛ محمود بهمنی؛ مریم صالح پور؛ حمیدرضا پورعلی؛ کوروش حدادی مقدم


15. صید ضمنی بچه ماهیان خاویاری در شرکتهای تعاونی پره استان مازندران

صفحه 183-190

مهدی مقیم؛ حسن فضلی؛ حسینعلی خوشباور رستمی