بیوتکنیک نوین تکثیر مصنوعی ماهی ازون برون Acipenser stellatus در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

رشت

چکیده

 بمنظور شناسایی شاخص ‏های مناسب فیزیولوژی تکثیر و رفع معضلات موجود در تکثیر مصنوعی ماهیان ازون ‏برون، بکارگیری فرمولاسیون جدید از GnRH و ترکیب تلفیقی آنتی ‏دوپامین دامپریدون از طریق روشی نوین و برای اولین ‏بار در کشور به انجام رسید. 60 عدد مولد ازون‏ برون صید شده از صیدگاههای رودخانه سفیدرود در استان گیلان شامل 40 عدد مولد ماده و 20 عدد مولد نر از طریق تزریق یک مرحله ‏ای در مولدین نر و دو مرحله ای در مولدین ماده (بصورت کنترل بیوفیزیولوژیک) مورد مطالعه قرار گرفتند.
جهت افزایش ویسکوزیته محلول تزریقی در فرآیند جذب، پس از تزریق عضلانی در دومین پلاک پشتی از پروپیلن گلایکل (PG) استفاده شد. تیمارهای مورد مطالعه شامل مقادیر 10، 15، 20 و 30 میکروگرم به کیلوگرم وزن بدن از GnRH همراه با مقادیر 1 و 2 میکروگرم به کیلوگرم وزن بدن دامپریدون برحسب درجه رسیدگی مولدین بود.
شاخص قطبیت (PI) رسیدگی جنسی در مولدین ماده با استفاده از تعیین موقعیت هسته زایشی (GV) و در مولدین نر براساس کیفیت گناد (testis) و اسپرماتوزوئیدها انجام پذیرفت. شاخص رسیدگی جنسی (GV) در مولدین ماده مورد بررسی در محدوده 3.64 الی 14.3 بود.
نتایج حاصل مبین آن است که کاهش سطوح استرس در مراحل صید، حمل و نقل، نگهداری و دستکاری و انتخاب مولدین با مورفولوژی مطلوب، امکان افزایش توان تولید مثلی در مولدین را موجب خواهد شد.
تحلیل یافته ‏ها حاکی از آن است که مولدین نر در مقادیر 20 و 30 میکروگرم به کیلوگرم وزن بدن از GnRH بترتیب همراه با مقادیر 1 و 2 میکروگرم به کیلوگرم وزن بدن دامپریدون و مولدین ماده در مقادیر 10، 15 و 20 میکروگرم به کیلوگرم وزن بدن از GnRH بهمراه مقدار 2 میلی گرم بر کیلوگرم دامپریدون در صورت دارا بودن شرایط مناسب فیزیولوژیک از جمله شاخص زیستی کنترل مهاجرت هسته زایشی تا بروز پدیده GVBD مناسبترین شرایط جهت اوولاسیون، اسپرم دهی و در نتیجه تکثیر مصنوعی را برحسب وضعیت مطلوب درجه حرارت آب دارا می‏باشند.
با توجه به یافته‏ های حاصل در صورت دارا بودن کیفیت مورفولوژیک و فیزیولوژیک مناسب در مولدین، امکان جایگزینی فرمولاسیون جدید GnRH با ماده تلفیقی دامپریدون که طی مطالعات حاضر بدست آمده است براساس دستورالعملی جدید با راندمان بالا و بعنوان جایگزین علمی بسیار مناسب برای عصاره هیپوفیز و سایر آنالوگهای گنادوتروپینی جهت انجام تکثیر مصنوعی در ماهیان مولد ازون ‏برون در مراکز تکثیر و پرورش تاسماهیان، توصیه می‏ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A new method for artificial breeding of Acipenser stellatus

نویسندگان [English]

 • M. Bahmani
 • R. Kazemi
 • M. Pordehghani
 • A. Halajian
 • Y. Vahhabi
 • M. Mohseni
 • R. Malakzad
 • S. Dazhandian
 • H. Mohmmadi parshokohi
Rasht
چکیده [English]

A new formulation of GnRH and synthetic compound of anti-dopamine domperidone was used for the first time in Iran to determine suitable physiological indexes for reproduction and to resolve the present problems of artificial reproduction in stellate sturgeon Acipenser stellatus. The study was conducted on 60 breeder Acipensers including 40 female and 20 male specimens. The fish were caught at stations in the vicinity of the SefidRud River in Guilan Province. Male spawners were treated using single injection method while females received dual injection (Bio-physiological control).
 Propylene glycol (PG) was administered after the muscular injection near the second dorsal scute to increase the viscosity of the solution during absorption. Depending on the stage of sexual maturity in the fish, GnRH at doses of 5, 10, 15, 20, 30 µg/kg BW was used in combination with a dose of I or 2 mg kg of domperidone.
 The position of G V was used as an index to determine sexual maturity in females while in males sexual maturity was determined on the basis of testis and sperm quality. The female fish showed GV in a range of 3.64 to 14.30. The results indicated that reduction of stress during catch, transportation, maintenance and handling and selection of breeders with suitable morphology will result in increased reproduction success.
 It was also found that male breeders given a dose of 20 and 30 µg/kg BW GnRH along with 1 and 2 mg kg of domperidone respectively were the most successful in spermiation. For female breeders, those received a dose of 10, 15 and 20 µg/kg BW GnRH along with 2 mg/kg of domperidone exhibited the most suitable conditions in ovulation. These females responded well to artificial breeding provided they possessed G V in the range of 3.64 to 14.30 depending on the water temperature until the germinal vesicle broke down (in vivo).
 Alleviating stress during capture, handling, transport and confinement, selecting breeders with suitable morphology and identifying correct stage of sexual maturity are the factors that help achieve higher production by substituting GnRH with a combination of GnRH and domperidone. Therefore, this compound is recommended as a suitable substitute for pituitary extract and other gonadotrophic analogues in the artificial breeding of Acipenser stellatus.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Artificial breeding. Acipenser stellatus
 • Domperidone