بررسی آسیب‌شناختی بخش پیشین روده بچه ماهیان تازه به تغذیه افتاده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با سطوح مختلف HUFA و PUFA (C18) جیره غذایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

عدم توازن در تغذیه اسیدهای چرب، حتی برای مدت کوتاه می­تواند کارایی لاروها را دستخوش تغییر سازد. در این مطالعه اثر سطوح مختلف اسیدهای چرب HUFA و  PUFA (C18)جیره غذایی بر بافت روده لاروهای تازه به تغذیه افتاده ماهی قزل­آلای رنگین کمان بررسی شد. برای این منظور سطوح مختلف HUFA (صفر، 5/0، 1 و 2 درصد) در سطح 20 درصد PUFA (آزمایش نخست) و سطوح مختلفPUFA  (10، 30،20 و40 درصد) در سطح 8 درصد HUFA (آزمایش دوم) در جیره­های غذایی آزمایشی ایجاد و به تغذیه لاروها رسید. مدت زمان انجام آزمایش شش هفته بود. در پایان آزمایش، از هر تیمار بصورت تصادفی شش عدد ماهی انتخاب و قسمت آغازین روده کوچک آن­ها برای مطالعات بافت شناسی جدا گردید. با توجه از هم­گسیختگی و ریزش اپیتلیوم و حضور واکوئل­های چربی انتروسیت­های بخش پیشین روده بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان، می توان چنین بیان نمود که هرگاه میزان PUFA جیره غذایی 20 درصد باشد، برای جلوگیری از آثار نامطلوب چنین افزایشی (عموما به دلیل جایگزینی روغن ماهی با منابع ارزان­قیمت گیاهی) سطح HUFA جیره غذایی باید افزایش یابد و بهترین میزان آن در این مطالعه 2 درصد برآورد گردید. همچنین در آزمایش دوم (سطح HUFA 8 درصد چربی جیره غذایی)، با افزایش سطح PUFA تا 40 درصد چربی جیره غذایی، شاخص­های بافتی بهبود یافت. علاوه بر این، کمترین تعداد سلول­های جامی و در نتیجه بیشترین تعداد سلول­های جاذب در تیمارهای 3 و 6 قابل مشاهده بود. نتیجه آنکه در گروه­های تغذیه شده با جیره غذایی حاوی 20 درصد PUFA و 2 درصد HUFA یا 40 درصد PUFA و 8 درصد HUFA، تعداد واکوئل­های چربی کمترین بوده و اپیتلیوم طبیعی در بافت روده قابل مشاهده بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histopathological study of proximal intestine of newly weaned rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fries fed with various dietary HUFA and PUFA (C18) levels

نویسندگان [English]

  • S Haginezhad
  • A Imani
  • F Noori
  • K. Sarvi Moghanlou
چکیده [English]

Imbalanced dietary fatty acid profile could influence the performance of larvae. In the present study the effect of various dietary levels of HUFA and PUFA (C18) on histoarchitecture of newly weaned rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) larvae were investigated. To this end, various dietary HUFA levels (0, 0.5, 1 and 2 percent) at a fixed dietary PUFA of 20 percent (the first experiment) and various dietary PUFA levels (10, 20, 30 and 40 percent) at fixed dietary HUFA of 8 percent (the second experiment) were created and fed to larvae. The experiments were lasted for six weeks. At the end of the experiments, six fish were randomly taken and the proximal intestine was dissected out and fixed for histological studies. According to lipid epithelial disorganization and cell lifting along with frequency of enterocyte fat stores of proximal intestine of fries, it could be stated when dietary PUFA was fixed at 20 percent (mainly due to replacing dietary fish oil with plant sources), there is no way to prevent such deteriorative histological alterations except increasing dietary HUFA levels up to 2 percent of dietary lipid content. In the second experiment, increasing dietary PUFA to 40 percent of dietary lipid content improved proximal intestine integrity. Furthermore, the lowest goblet cells counts and consequently the highest number of enterocytes, or intestinal absorptive cells, were recorded in treatment 3 and 6. Concludingly, in those groups feeding on diet containing 20 percent PUFA with 2 percent HUFA or 40 percent PUFA with 8 percent HUFA lower lipid vacuoles were present and normal intestinal epithelia were observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Proximal intestine
  • HUFA
  • PUFA (C18)
  • Newly weaned fries
  • Oncorhynchus mykiss