فراوانی و تنوع گونه ای شگ ماهیان سواحل استانهای مازندران و گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ساری

2 تهران

چکیده

 این مطالعه بخشی از پروژه شناسایی و تعیین پراکنش شگ ماهیان در حوضه جنوبی دریای خزر می باشد که در استانهای مازندران و گلستان طی سالهای 1378 تا 1380 همزمان با شروع صید ماهیان استخوانی (20 مهر ماه 1378 لغایت 20 فروردین 1379) انجام شد.
در مجموع 336 عدد از شگ ماهیان بررسی شدند. نتایج نشان داد که ماهیان شناسایی شده شامل چهار گونه: شگ ماهی براشنی کووی (Borodin،1904) Alosa braschnikowi، پوزانک دریای خزر A.caspia (Eichwald 1938) پوزانک چشم درشت A. saposchnikowi (Grimm، 1887) و شگ ماهی مهاجر A.kessleri (Grimm، 1887) می باشند. از مجموع گونه های موجود، گونه A.braschnikowi بیشترین فراوانی را با 84.4 درصد و گونه kessleri A. کمترین فراوانی با 3.2 درصد بخود اختصاص دادند. بررسی وضعیت تراکم گونه braschnikowi .A نشان داد که از شرق به غرب شدت تراکم آن افزایش می یابد بطوریکه این میزان در استان گلستان 43.8 درصد و در استان مازندران 56.2 درصد بود.
بیشترین طول چنگالی و وزن ماهیان صید شده مربوط به گونه A. braschikowi به ترتیب با 395 میلیمتر و 760.3 گرم و کمترین آن مربوط به گونه پوزانک دریای خزر بترتیب با 110 میلیمتر و 109 گرم بوده است.
بررسی وضعیت جنسی A. braschikowi نشان داد که نرها غالب هستد. فراوانی نسبی ماده ها و نرها در استان مازندران به ترتیب 44.2 و 55.8 درصد بود در حالیکه در استان گلستان بترتیب 30.6 و 69.4 درصد را تشکیل دادند. نسبت جنسی ماده به نر این گونه در استان مازندران و گلستان بترتیب 1:1.26 و 1:2.26 بوده است. در کل نسبت جنسی ماده به نر 1:1.6 بدست آمد.
نمونه های شگ ماهی A. braschikowi صید شده در 6 گروه سنی ، +1، +2، +3، +4 و +6 ساله قرار داشتند. بیشترین فراوانی را گروه سنی +2 ساله با 28.9 درصد و کمترین فراوانی را گروه سنی +1 و +6 ساله هر کدام با 8.9 درصد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Abundance and diversity of Clupeidae species in Mazandaran and Golestan coastal waters, north Iran

نویسندگان [English]

  • M. Afraei 1
  • F. Parafkandeh 2
  • A. Janbaz 1
1 Sari
2 tehran
چکیده [English]

As part of the identification and distribution mapping of Clupeid fish in southern Caspian Sea, we studied abundance and species diversity of the fish in Mazandaran and Golestan Coastal waters during August-April 1999 to 2001. In the 336 specimens studied, four species were identified including Alosa braschnikowi, Alosa caspia, Alosa saposchnikowi and Alosa kessleri. The most abundant species was Alosa braschnikowii comprising 84.4% of the individuals and Alosa kessleri was the least abundant comprising 3.2% of the sample. We also traced an increasing trend in abundance of Alosa braschnikowii from east to west such that 43.8% of the fish found in Golestan Province waters and 56.2% in Mazandaran Province waters. The highest fork length and weight was recorded as 395 mm and 760.3 grams respectively for Alosa braschnikowi and the lowest was recorded for Alosa caspia with 110 mm and 109 grams respectively. In Alosa braschnikowi male were dominant and relative abundance of male and female i.....