بررسی مقایسه ای مشخصه های مورفومتریک و مریستیک ماهی سیم دریای خزر و دریاچه سد ارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده


مشخصه های مورفومتریک و مریستیک ماهی سیم (Abramis barma orientalis) دریای خزر (90 عدد) و دریاچه سد ارس (110 عدد) در سال 1381 مطالعه شد. برای این منظور 40 مشخصه مورفومتریک، 16 مشخصه مریستیک و 37 مشخصه نسبی این ماهی در این دو زیستگاه اندازه گیری شد. اطلاعات حاصله در نرم افزار SPSS10.0.5 و به کمک آزمون های تک عاملی (ANOVA)، تجزیه به عامل ها (Factor Analysis) و تجزیه تابع تشخیص (Discriminant) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. طبق نتایج حاصله میانگین ضریب تغییرات در مشخصه های مورفومتریک، مریستیک و نسبت مشخصه های مورفومتریک برای ماهی سیم دریای خزر به ترتیب 22.85، 3.24 و 7.68 و برای ماهی سیم دریاچه سد ارس به ترتیب 17.45، 3.53 و 15.27 بود. همچنین ماهی سیم این دو منطقه در 35 عامل مورفومتریک، 6 عامل مریستیک و 25 عامل مشخصه های نسبی با یکدیگر اختلاف معنی دار داشتند (P³0.05). براساس آزمون تجزیه به عاملها ماهی سیم این دو زیستگاه، در 7 مولفه اول مورفومتریک 80.62 درصد، 9 مولفه اول مشخصه های نسبی 73.65 درصد و 4 مولفه اول مریستیک 46.52 درصد تغییرات را بخود اختصاص داده بودند. مهمترین آنها شامل: طول کل، طول چنگالی، طول استاندارد، نسبت طول سر به طول استاندارد، تعداد فلس های روی خط جانبی، تعداد فلس های پایین خط جانبی و تعداد فلس های بالای خط جانبی باعث جدایی دو جمعیت از یکدیگر می گردند. دو مولفه اول هر یک از مشخصه های مورفومتریک و مریستیک باعث جدایی دو جمعیت بطور کامل (100 درصد) شده است. البته طبق این نتایج در بین دو مشخصه مورفومتریک و مریستیک، تفاوتهای موجود در مشخصه مورفومتریک مشخص تر می باشد که خود نیز ناشی از شرایط زیست محیطی متفاوت دو اکوسیستم دریای خزر و دریاچه سد ارس است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

COMPARISON OF MORPHOMETRIC AND MERISTIC ATTRIBUTES OF BREAM (ABRAMIS BRAMA ORTIENTALIS), IN CASPIAN SEA AND ARAS DAM RESERVIOR

نویسندگان [English]

 • H. Khara
 • A. Keyvan
 • Gh. Vosoghi
 • M. Porkazemi
 • S. Rezvani
 • Sh. Nezami
 • M. Ramin
 • A. Sarpanah
 • M. Ahmadnezhad
چکیده [English]

Morphometric and meristic specifications of Abramis brama orientalis of the Caspian Sea and Aras Dam Reservoir was studied in the year 2002. For this purpose, 40 morphometric attributes, 16 meristic attributes and 37 specifications in relation to the proportions of especiality of morphometric attributes of the Abramis brama orientalis were evaluated from the two habitats. Anova, factor and discriminant function analyses were conducted on the data. According to results the average coefficient of variation in morphometric, meristic and proportion of speciality of morphometric attributes for Abramis brama orientalis of Caspian Sea was 22.85, 3.24 and 7.68 and for Abramis brama orientalis of Aras Dam Reservoir was 17.45, 3.53 and 15.27. The Abramis brama orienta/is of the two areas showed meaningful differences in 35 morphometric factors, 6 meristic factors and 25 factor of proportion of the especiality of the age had signific and differences (P£0.05).Factor analysis showed that the Abramis brama orientalis of the two habitats had 80.62% of changes in 7 factors of first morphometric attributes, 73.65% of changes in the 9 factors of the first proportion of morphometeric especialities and 46.52% of changes in the 4 factors of the first meristic attribute. We showed that, fork length, standard length, proportion of head length to the standard length, number of scales of the lateral line, number of scales under the lateral line, number of scales above the lateral line, radius of dorsal fin and number of dorsal fins can be used to separate population of the fish from the two habitats. The first two factors of proportion of speciality of morphometric and meristic attributes causes total separation of the two populations. We found different in morphometeric specialities between the two specialities of morphometric and meristic attributes. It is suggested that different environmental conditions have led to the differences in the populations of the fish in the Caspian Sea and Aras Dam Reservoir.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ABRAMIS BRAMA ORIENTALIS
 • ARAS DAM RESERVOIR
 • Caspian Sea