بررسی ریخت شناسی کپور معمولی وحشی در تالاب انزلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 جهت بررسی تاثیر باکتری های خانواده ویبریوناسه به عنوان پروبیوتیک بر روی رشد، بازماندگی و مقاومت میگوها در مراحل تکثیر و پرورش، از آب دریا، آب و لجن کارگاه های تولیدی و همچنین میگوهای پرورشی باکتری های مختلفی مانند:
Vibrio alginolyticus (sero type 1-4)، Vibrio splendidus I، Vibrio fluvialis II، Vibrio anguillarumI، Vibrio costicul، Vibrio nereis، Vibrio camplbelli، Vibrio natriegens، Vibrio proteolyticus، Vibrio plegius II، Vibrio fischeri، Aeromonas hydrophila، Aeromonas schuberti، Aeromonas salmonisida، Aeromonas Veronii
جداسازی، شناسایی و لیوفیلیزه گردیدند. در آزمایشات مختلف اثرات این باکتری ها بر مراحل مختلف زندگی میگو و غذای زنده مورد استفاده از جمله جلبک های کتوسروس، تتراسلمیس و اسکلتونما در سه مرحله متفاوت از ناپلیوس سه و چهار تا پست لاروی سیزده و چهارده و مراحل بالاتر آن بررسی شد. بعضی از سروتایپ ها در محیط کشت و آزمایشات پروبیوتیک واکنش های متفاوتی از خود نشان دادند. از جمله نتایج این تحقیق سروتایپ Vibrio alginolyticus 1 با تراکم 107 سلول در هر میلی لیتر توانست تولید جلبک تتراسلمیس را طی شش روز به مقدار 71 درصد افزایش دهد. سروتایپ 4 این باکتری با تراکم 105 توانست تولید تتراسلمیس را طی دوره ای مشابه 389 درصد افزایش دهد. Vibrio splendidus I توانست موجب افزایش طول در پست لاور چهار به میزان 23 درصد شده و ترکیب Vibrio alginolyticus+ Vibrio fischeri موجب بهبود طول و وزن لاروهای میگو به طور معنی دار در سطح اطمینان 95 درصد گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MORPHOMETRIC ANALYSIS OF THE COMMON CARP, (CYPRINUS CARPIO LINNAEUS, 1758) IN ANZALI LAGOON, SOUTH WEST CASPIAN SEA

نویسندگان [English]

  • A. Mosavi golsefid
  • A. Keyvan
  • M. Piri
چکیده [English]

We used electroshocker, cast net and gillnet twice a week in four areas of Anzali Lagoon from April to September 2001 to sample common carp (Cyprinus carpio). Specimens were subjected to biometric measurements in the lab. In all, eighteen morphometric and seven meristic measurements were done on the samples. We determined the equation for the fish total fork length and body weight for males and females. Also, Van Berta1anffygrowth model was applied to the male and female fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyprinus carpio
  • morphometric
  • Anzali lagoon
  • Iran