شناسایی و بررسی بیولوژیک گاو ماهیان سواحل استان گیلان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 این پژوهش از شهریور ماه سال 1378 تا مرداد ماه سال 1379 در راستای شناسایی گاو ماهیان سواحل جنوبی دریای خزر (محدوده استان گیلان) صورت گرفت. جهت انجام این مطالعه در سواحل استان گیلان 5 ایستگاه انتخاب شد. برای نمونه برداری از تور ترال کف استفاده شد. نتایج بررسیها نشان میدهد که گاو ماهیان صید شده متعلق به دو جنس Neogobius و Benthophilus می باشند که از جنس Neogobius گونه های خزری (N. caspius)، شنی (N. fluviatilis)، دم گرد (N. melanostomus) و سر گنده (N. kessleri) و از جنس Benthophilus گونه بچه قورباغه ای (B. stellatus leobergius) و گونه گاوماهی (B. ctenolepidus) با همکاری دکتر Coad از موزه تاریخ طبیعی کانادا شناسایی شدند. بعلاوه برخی اختصاصات زیستی گونه خزری (N. caspius) نیز مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس نتایج بدست آمده میانگین طول کل نمونه ها 19.87±112.98 میلی متر و میانگین وزن آنها 6.21±16.39 گرم بود. ترکیب سنی ماهیان شامل گروههای سنی 1 تا 3 سال بود که 2 ساله ها گروه سنی غالب بودند. میانگین هم آوری مطلق بین 598±1031.91 عدد تخمک بدست آمد. رژیم غذایی افراد این گونه شامل: Bivalvia، Gammaridae، Nematoda، Chironomidae، Hypaniula، Cumacae، Mysidae، Caridae و ماهی بود و در برخی از نمونه ها نیز همجنس خواری مشاهده شد. بر اساس نتایج بدست آمده ضریب چاقی و شدت تغذیه در گروه سنی زیر 1 سال بیشترین مقادیر را دارا بودند که با افزایش سن مقدار آنها در گروههای 1 ساله و 2 ساله بتدریج کاهش می یافت و مقدار این دو عامل در گروه سنی 3 ساله اندکی افزایش یافت. محاسبه طول نسبی روده نیز نشان داد که مقدار آن از 0.97 در گروه سنی زیر یک سال تا 1.38 در گروه سنی 3 سال و بالاتر تدریج افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IDENTIFICATION AND BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF GOBIIDAE IN COASTAL AREA OF THE SOUTHERN CASPIAN SEA (GUILAN PROVINCE)

نویسندگان [English]

  • H. Piri
  • A. Keyvan
  • M. Piri
  • S. Yelghi
چکیده [English]

We selected five sampling sites to identify Goby species in the southern Caspian Sea (Guilan province). Bottom trawling was used for the sampling from September 1999 to August 2000. Results showed that the Goby specimens in this area belong to the genus Neogobius and Benthophilus. Identification of the species was carried out by Dr. Coad of the Natural History Museum of Canada. Four species from the Neogobius were identified which were as follows: N. caspius, N.fluviatilis, N. melanostomus and N. kessleri. Two species from the genus Benthophilus were identified as B. stellatus and B. ctenolepidus., As for the biological characteristics of the N. caspius, we found that the average total length (TL) of N. caspius samples was 112.98±19.87mm and their average total weight (TW) was 16.39±6.21 grams. Age composition of the samples showed the fish were in age groups 1-3 years old with the two years old fish being dominant. Average absolute fecundity was 1031.91±598 eggs. Food items of the species based on the gut content were from Carididae, Mysidae, Cumacae, Hypaniula, Chironomidae, Nematoda, Abra, Gammaridae, Mytilaster, Bivalves and fish. Evidence of carnivore behavior was observed in some specimens. The most frequent food items were Cumacae, Abra, and Gammaridae respectively. The Cumacae was mostly observed in the gut of 1 and 2 years old specimens while Abra was observed mostly in the gut content of 3 years old specimens. Condition factor and feeding rate were highest in the 1 year old class. We found that with increase in fish age, these parameters declined. However, again at the age of 3, the parameters showed a slight increase. Relative gut length also increased from 0.97 in the age class 0to 1.38 in the age class 3+.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GOBIIDAE
  • Guilan province
  • Caspian Sea