بررسی میزان شیوع و شدت آلودگیهای انگلی اردکماهی رودخانه چمخانه لنگرود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 آلودگیهای انگلی اردک ماهی (Esox lucius) رودخانه چمخاله لنگرود از زمستان 1381 لغایت پاییز 1382 (تعداد= 123 عدد) مورد بررسی قرار گرفتند. اردک ماهیان پس از صید، بلافاصله بصورت زنده به آزمایشگاه منتقل شدند. در آزمایشگاه بعد از زیست سنجی، تعیین سن و جنسیت، اندامهای مختلف ماهی شامل چشم، پوست، آبشش، دستگاه گوارش، عضله و غیره مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج بدست آمده 7 گونه انگل شامل Corynosoma strumosoum، Triaenophorus crassus، Tetraonchus moneneteron، Diplostomum spathaceum، Camallanus lacustris، Raphidascaris acus و Lernaea sp. از اردک ماهی رودخانه چمخاله جداسازی شدند. بیشترین میزان شیوع مربوط به R.acus (37.39 درصد) و کمترین میزان شیوع مربوط به C.strumosum و Lernaea sp. (هریک به میزان 0.81 درصد) بود. بیشترین و کمترین میانگین شدت آلودگی بترتیب متعلق به T.crassus (8.45 عدد) و Lernaea sp. (1 عدد) بدست آمد. بالاترین و کمترین میانگین فراوانی مربوط به R.caus (1.96 عدد) و Lernaea sp. (0.01 عدد) بود. بیشترین و کمترین دامنه تعداد مربوط به R.acus (45-1 عدد) و Lernaea sp. (1 عدد) بود. همچنین از لحاظ فصل، سن و جنسیت تفاوتهایی در آلودگیهای انگلی اردک ماهی مشاهده شد. ضمن اینکه برای اولین بار است که در ایران اردک ماهی بعنوان میزبان جدید انگل C.strumosum معرفی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

OCURANCE AND INTENSITY OF PARASITES IN PIKE (ESOX LUCIUS) IN RIVER OF CHAMKHALEH

نویسندگان [English]

 • H. Khara
 • Sh. Nezami
 • M. Sattari
 • A. Mosavi
 • A. Kosari
 • S. Daneshvar
 • M. Alinia
چکیده [English]

Pike (Esox lucius) of Chamkhaleh River in Langrood was studied from winter 2003 to autumn 2004. We collected 123 specimens of the fish and sent them live to the lab for examinations. Biometrical measurements, age and sex determination were conducted on the samples. The eye, skin, gill, digestive system, muscle and other organs of the specimens were examined for parasite infestation. Seven parasites: Raphidascaris acus, Cam, allanuslacustris, Diplostomum spathaceum, Tetraonchus monenteron, Triaenophorus Crassus, Corynosoma strumosoum, Lernaea sp. were found in the pikes of the Chamkhaleh River. The most prevalent parasite was R. acus (37.39%) and the least were C. strumosum and Lernaea sp. (0.81% each). The highest mean intensity of the parasites was related to T crassus (8.45 specimens) and the lowest was detected for Lernaea sp. (0.01). The highest range in parasite infection was seen for R. acus (1-45) and the lowest for Lernaea sp. with only one individual parasite. We observed seasonal, age and sex differences in infection rate with the parasites. This is the first time report of the pike as a host for C. strumosum.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Esox lucius
 • Parasite
 • CHAMKHALEH RIVER
 • LANGROOD
 • Guilan