بررسی رژیم غذایی ماهی حلوا سفید در صیدگاههای عمده استان هرمزگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 ماهی حلوا سفید با نام علمی (Pampus argenteus) متعلق به خانواده Stromatidae از ماهیان با ارزش اقتصادی موجود در صیدگاههای عمده آبهای استان هرمزگان می باشد. تحقیق روی تغذیه ماهی حلوا سفید در محدوده آبهای استان هرمزگان از تیرماه 1380 لغایت آبان ماه 1381 صورت پذیرفت و 853 عدد ماهی مورد بررسی قرار گرفت.
تغییرات میزان محتویات معده در گروههای طولی و مراحل مختلف باروری، شاخص خالی بودن معده (CV)، شاخص پری معده (FI)، ترجیح غذایی (FP)، شاخص معدی (GSI) و درصد فراوانی اقلام مشاهده شده برآورد گردید. دامنه تغییرات طولی ماهیان بین 62 تا 267 میلیمتر بود. از آزمون آنالیز واریانس جهت تعیین سطح معنی دار بودن اختلاف میزان تغذیه در مراحل مختلف باوری استفاده شد.
پاروپایان (کوپه پودها) با میانگین 66 درصد فراوانی در محتویات معده بعنوان غذای ترجیحی این گونه محسوب می شوند.
دیاتومه ها بخصوص جنسهای Oscillatoria، Navicula، Nitzschia از جلبکهای سبز - آبی و نرمتنان با میزان بیش از 10 درصد بعنوان غذای ماهی حلوا سفید محسوب شدند.
تغییرات شاخص معدی (GaSI) بطور ماهانه محاسبه شد و بالاترین میزان (4.5) را در بهمن ماه نشان داد. همچنین شاخص تهی بودن معده (CV) برابر با 14.49 بدست آمد که نشاندهنده پرخوربودن این ماهی می باشد.
رابطه بین محتویات معده با مراحل باروری در جنس ماده نشان داد که میزان تغذیه تا مرحله اوج بلوغ افزایش داشت ولی در زمان رسیدگی تخمکها از میزان تغذیه کاسته شده است.
مطالعه رژیم غذایی ماهی حلوا سفید حاکی از درصد تغذیه جانوری بالاتر نسبت به تغذیه گیاهی بود. اقلام غذایی جانوری شامل: سخت پوستان، نرمتنان، پروتوزا، کرم نماتود، روتیفر و اقلام گیاهی شامل دیاتومه ها (باسیلاریوفیسه ها)، دینوفیسه ها و سیانوفیسه ها بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A STUDY ON THE DIET OF PAMPUS ARGENTUS. IN THE MAJOR FISHING GROUNDS OF HORMOZGAN PROVINCE

نویسندگان [English]

  • F. Seraji
  • Gh. Zarshenas
  • R. Dehghani
چکیده [English]

Silver pomfert (Pampus argenteus) belongs to Stromatidae family and is considered an important commercial fish found in some major fishing grounds of the Hormozgan province waters. The stomach contents of 853 collected specimens were investigated from June 2001 to November 2002. The change in stomach content relative to the length classes and gonad stages, vacuity index, gastro-somatic index and frequency percentage of different food items were also studied. The diet consisted of a broad spectrum of food types, but crustaceans (especiallycopepods) were dominant. The next major food group was Bacillarlphyceae (16 genera), followed by Cyanophyceae (6 genera) and mollusks. Other major groups were Nematodeworms, Foraminifera and Dinophyceae (6 genera). Copepods were the primary and main food items with the Bacillarlophyceae being the second most important prey. Therelationship between stomach contents and maturity stages in females showed that the food take up increased during adult stages and then decreased during spawning periods. The vacuityindex (CV) was calculated as 14.49, indicating the voracity of Pampus argenteus. The gastro-somaticindex was estimated to be 4.5 based on monthly and maximum values during February.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PAMPUS ARGENTEUS
  • Hormozgan province
  • Persian Gulf
  • Iran