اندازه گیری و مقایسه سطح فعالیت برخی آنزیمهای گوارشی در لاروماهی آزاد دریای خزر و ماهی قزل آلای رنگین کمان در مرحله شروع تغذیه خارجی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 به منظور تعیین قدرت هضمی لاروها در ماهی آزاد دریای خزر و قزل آلای رنگین کمان، فعالیت آنزیمهای گوارشی پپسین، تریپسین، کیموتریپسین، آلفا-آمیلاز، لیپاز و فسفاتاز قلیایی در زمان جذب 3/2کیسه زرده و جذب کامل آن مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی ها نشان داد که در قزل آلای رنگین کمان با جذب 3/2 کیسه زرده سطح فعالیت آنزیمهای مورد مطالعه نسبت به ماهی آزاد بیشتر بوده و بلحاظ آماری اختلاف معنی داری داشتند (05/0P<). در زمان جذب کامل کیسه زرده سطح فعالیت آنزیمهای پپسین، تریپسین، آلفا-آمیلاز، لیپاز و فسفاتاز قلیایی در ماهی آزاد نسبت به قزل آلای رنگین کمان بیشتر بود، ولی فعالیت آنزیمهای پپسین، تریپسین، لیپاز و فسفاتاز قلیایی در دو گونه ماهی بلحاظ آماری اختلاف معنی داری نداشت (05/0(P> و فعالیت آنزیم آلفا-آمیلاز در دوگونه ماهی اختلاف آماری معنی داری را نشان داد (05/0P<). فعالیت آنزیم کیموتریپسین در زمان جذب کامل کیسه زرده در ماهی آزاد نسبت به قزل آلای رنگین کمان کمتر بود ولی از نظرآماری اختلاف معنی داری نداشت (05/0(P>. از نظر زمان شروع غذادهی بررسی ها نشان داد که سطح فعالیت آنزیمهای پپسین، تریپسین، کیموتریپسین و فسفاتاز قلیایی در قزل آلای رنگین کمان بیشتر از ماهی آزاد بود، ولی بین دو گونه، فعالیت آنزیم پپسین اختلاف آماری معنی داری نشان نداد (05/0(P> و آنزیمهای تریپسین، کیموتریپسین و فسفاتاز قلیایی اختلاف آماری معنی داری را نشان دادند (05/0 P<) .فعالیت آنزیم آلفا-آمیلاز در قزل آلای رنگین کمان کمتر از ماهی آزاد بود و بلحاظ آماری اختلاف بین آنها معنی داری نبود (05/0(P>. سطح فعالیت آنزیم لیپاز در هر دوگونه برابر بود. بالابودن فعالیت آنزیمی در ماهی قزل آلای رنگین کمان نسبت به ماهی آزاد در زمان جذب 3/2 کیسه زرده می تواند نشانگر آن باشد که ماهی قزل آلای رنگین کمان توانایی بیشتری در هضم مواد غذایی در این مرحله دارد و یکی از دلایل دریافت نکردن مناسب غذا توسط ماهی آزاد در این مرحله نیز می تواند بعلت پایین بودن فعالیت آنزیمی باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A MEASUREMENT AND COMPARISON OF DIGESTIVE ENZYMES ACTIVITY IN LARVAE OF CASPIAN BROWN TROUT AND RAINBOW TROUT AT INITIATION OF EXOGENOUS FEEDING

نویسندگان [English]

  • A. Zamani
  • A. Hajimoradlo
  • R. Madani
  • M. Farhangi
  • A. Vilaki
چکیده [English]

To determine the digestive capacity of larvae in Caspian brown trout and Rainbow trout, activity of digestive enzymes including pepsin, trypsin, chymotrypsin, a-amylase, lipase and alkaline phosphatase in 2/3  and complete yolk-sac absorption stages were assessed. Results showed enzyme activity was significantly higher in Rainbow trout than in Caspian brown trout at 2/3 yolk-sac absorbtion stage (P<0.05). Enzyme activity was increased in Caspian brown trout at complete yolk-sac absorption. The enzymes pepsin, trypsin, a-amylase, lipase and alkaline phosphatase were higher in Caspian brown trout than in Rainbow trout but of these only a-amylase was significantly different between the two (P<005). Chymotrypsin was lower in Caspian brown trout than in Rainbow trout but not significantly (P>0.05). At the start of feeding, activity of pepsin, trypsin, chymotrypsin and alkaline phosphatase were higher in Rainbow trout than in Caspian brown trout but the difference was not significant for pepsin (P>0.05) whereas trypsin, chymotrypsin and alkaline phosphatase were significant different between the two (P<0.05). A-amylase was lower in Rainbow trout than in Caspian brown trout but not significantly (P>0.05). Lipase was similar in both fish. Higher enzyme activity in Rainbow trout than in Caspian brown trout at 2/3  yolk-sac absorption shows the high ability for digesting food in rainbow at this stage. Also, low enzyme activity in Caspian brown trout at this stage is believed to be one of the reasons for low food intake and digestion at this stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digestive enzymes
  • CASPIAN BROWN TROUT
  • Rainbow trout