تخمین پارامترهای رشد و مرگ و میر ماهی صبور ( Tenualosa ilisha ) در آبهای استان خوزستان با استفاده از آنالیز فراوانی طولی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 پارامترهای رشد ماهی صبور با استفاده از آنالیز اطلاعات فراوانی طولی، در آبهای ساحلی استان خوزستان ) آبادان و هندیجان) از فروردین ماه 1384 تا اسفند ماه 1384 مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفت و در تخلیه گاه چوئبده در آبادان و سجافی در هندیجان طول کل آنها ثبت شد. میانگین طول اندازه گیری شده طی نمونه برداری در دو مرکز تخلیه، توسط آزمون آماریt مورد سنجش قرار گرفت و اختلاف معنی داری را برای ماههای مختلف نشان داد (05/0>P). به همین جهت تخمین پارامترهای رشد در دو منطقه بصورت جداگانه محاسبه گردید. 
L∞ (طول بی نهایت یا مجانب) در دو منطقه آبادان و هندیجان بترتیب 74/42 و 02/37 سانتی متر و K (ضریب رشد) در دو ناحیه بترتیب برابر با 77/0 و 71/0 در سال محاسبه گردیدند. 
ضریب مرگ و میر کل (Z) در دو منطقه آبادان و هندیجان بترتیب برابر با 55/2 و 81/2 و ضرایب مرگ و میر طبیعی (M) و صیادی (F) بترتیب برابر با 75/0، 732/0 و 8/1، 078/2 در سال بدست آمدند. ضریب بهره برداری (E) در دو ناحیه 7/0 و 73/0 تخمین زده شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of growth parameters and mortality coefficients of Tenualosa ilisha in waters of Khouzestan Province using length frequency analysis

نویسندگان [English]

  • L. Romiani
  • M. Khodadadi
  • Gh. Mohmmadi
چکیده [English]

Using length frequency information on Tenualosa ilisha catch in the coastal waters of Khouzestan Province (Abadan and Hendijan), we estimated growth parameters of the species. The data were composed of the total length measurement of around 10071 specimens caught in Abadan and 4032 specimens caught in Hendijan waters. The catches conducted monthly during the year 2005 using gill net with a mesh size of 8-9.5 centimeters.....