بررسی اثر بیهوشی اسانس آویشن شیرازی ماهی آزاد دریای خزر و ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بررسی حاضر اولین مطالعه در زمینه اثر بیهوشی اسانس آویشن شیرازی بر روی ماهی در دنیا می باشد. در این تحقیق اثر بیهوش کنندگی غلظتهای 50 و 100 قسمت در میلیون (ppm) اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora) روی ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) با میانگین وزنی 4±40 گرم و ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss) با میانگین وزنی 2±15 گرم مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی، درجه حرارت آب 16 تا 17 درجه سانتیگراد، اکسیژن محلول 2/0±7 میلی گرم در لیتر و 8=pH بود. میانگین زمان رسیدن به مرحله بیهوشی کامل در غلظت های 50 و 100 قسمت در میلیون چه در ماهی آزاد و چه در ماهی قزل آلا بترتیب 3 و 2 دقیقه بود و میانگین زمان ایجاد تعادل و زمان برگشت از بیهوشی بترتیب 2 و 3 دقیقه بود. در مقایسه بین زمان ایجاد بیهوشی و زمان برگشت از بیهوشی با غلظت های ppm50 و ppm100 در هر دو نوع از ماهی ها، اختلاف معنی دار وجود داشت (0001/0 >P). 
ماهی های بیهوش شده با غلظت ppm100 پس از انتقال به آب عاری از اسانس آویشن برای مدت زمان 30 دقیقه آرام بودند و نسبت به محرک ضعیف خارجی (لمسی) واکنشی از خود نشان نمی دادند. 
در مقایسه میان زمان رسیدن به مرحله بیهوشی و زمان برگشت از بیهوشی با غلظت های مختلف اسانس آویشن، اختلاف معنی داری بین ماهی آزاد و ماهی قزل آلا وجود نداشت (05/0<p). <br="">این تحقیق نشان می دهد که اسانس آویشن شیرازی دارای اثرات بیهوش کنندگی است ولی بدلیل ایجاد عوارض شدید تنفسی غیرقابل برگشت و دفرمه شدن ماهی که مغایر با اخلاق شیلاتی است (مرگ همراه با زجر) بکارگیری آن در مقایسه با دیگر مواد بیهوش کننده موجود توصیه نمی شود و فقط از غلظت 15 تا ppm20 می توان بعنوان آرام بخش جهت کاهش استرس به هنگام هر نوع دستکاری ماهی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the anesthetic effect of Zataria multiflora Boiss (Labiatae) essence on Oncorhynchus mykiss and cultured Salmo trutta caspius

نویسندگان [English]

  • M. Sharifrohani
  • M. Haghighi
  • H. Asaeian
  • Gh. Lashto aghaei
چکیده [English]

For the first time in the world, the effect of Zataria multiflora essence in concentrations of 50 and 100 ppm on Oncorhynchus mykiss fry weighing on average 15~c2 g and cultured Salmo trutta caspius weighing on average 40~c4 g was studied. The water temperature was 16-17 degree C, dissolved oxygen was 7~c0.2 and pH was 8 during the investigation. O. mykiss and S. trutta caspius reached complete sedation during an average time of 3 and 2 minutes respectively in the two concentrations. The mean balance and recovery time were 2 and 3 minutes respectively. Results showed that the sedation and recovery time are significantly different in the two species and with the two concentrations of the sedative (P0.05). The research also showed that Z. multiflora essence has an anesthetic effect on the two species, but because of the unwanted severe irreparable breathing side effects and the accompanied body deformation of the two species, the essence is not suggested as an anesthetic for the fish. Th.....