فراوانی و ترکیب گونه ای ماهیان خاویاری در آبهای خزر شمالی (سال 1384)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 این تحقیق از تاریخ 16/4/84 تا 4/5/84 در خزر شمالی (آبهای روسیه) با استفاده از تور ترال و دام گوشگیر انجام گرفت. ترال کشی در 36 ایستگاه در اعماق 4 الی20 متری با استفاده از ترال کف با طول طناب فوقانی 9 متری(Bottom trawl) با اندازه چشمه در قسمت دهانه و جلو 35 میلیمتر و ساک 25 میلیمتری بوسیله شناور تحقیقاتی Gidrobiolog با قدرت 225 قوه اسب در طول روز انجام شد. در 5 ایستگاه از ساعت 18غروب لغایت 6 صبح روز بعد اقدام به دامگذاری شد در هر ایستگاه تعداد 4 رشته دام با اندازه چشمه 60،110،250 و290 میلیمتر مستقر گردید. . 
ترکیب گونه ای و فراوانی ماهیان خاویاری در صید ترال و دام گوشگیر تعیین شد. سپس میانگین طول، وزن ماهی و انحراف معیار (X±SE) محاسبه گردید. فراوانی نسبی یا صید در واحد تلاش (CPUE) محاسبه شد. واحد تلاش عبارت از تلاش یکسری دام 4تایی در 12 ساعت استقرار در دریا و هر ترال کشی است و صید در واحد تلاش عبارت است از تعداد ماهیان خاویاری صید شده در هر واحد تلاش محاسبه شد. میزان صید در واحد تلاش برای ترال 9 متری 36/0 عدد ماهی در هر ترال بود و این میزان برای گونه تاسماهی روسی 27/0، تاسماهی ایرانی 06/0 و ازون برون 03/0 عدد ماهی خاویاری در هر ترال بود. میزان صید در واحد تلاش برای دام گوشگیر 2/18 عدد ماهی در هر تلاش صید بود و این میزان برای گونه تاسماهی وسی 8/6، تاسماهی ایرانی 6/10 و فیلماهی 8/0 عدد ماهی در هر تلاش صید بود. 
نتایج حاصل از بررسی فراوانی طول کل ماهی تاسماهی روسی صید شده بوسیله دام گوشگیر نشان می دهد که بیشترین فراوانی تاسماهی روسی صید شده در گروه طولی 75-71 سانتیمتر به میزان 6/20 درصد صید شده بوده است (نمودار 5).
میزان ماهیان تاسماهی ایرانی صید شده بوسیله دام در گروههای طولی 90-66 سانتیمتر، 8/69 درصد بود و بیشترین آنان در گروههای طولی 70-66، 75- 71 و 80-76 سانتیمتر بودند که هر کدام 1/15 درصد ماهیان صید می باشند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE ABUNDANCE AND SPECIES COMPOSITION OF STURGEON IN THE NORTHERN CASPIAN SEA

نویسندگان [English]

  • D. Kor
  • M. Fatemi
  • F. Keymaram
چکیده [English]

This study was carried out in the northern Caspian Sea on Gidrobiolog vessel in summer 2006 to assess the abundance and species composition of sturgeons. We used bottom trawl (9m) and gillnets with mesh size 60, 110, 250 and 29Omm. Totally 104 sturgeons were caught which included ten Acipenser guldenstadtii (69.9%), two Acipenser persicus (15.4%) and one Acipenser stellatus (7.7%) in the trawl samples. The species caught by gillnet were 34 Acipenser guldenstadtii (37.4%),53 Acipenser persicus (58.2%) and four Huso huso (4.4%). The average total length and weight of Acipenser guldenstadtii caught by trawl were 65.8±5.14cm and 1248.5±495.75g respectively and for those caught in gillnet were 83.14±2.99cm, 3101±443.66g. The average total length and weight of Acipenser persicus caught by gillnet were 75±3.60cm and 1806.79±158.05g.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abundance
  • Sturgeon fish
  • NORTHERN CASPIAN SEA
  • Iran